GEAR 306 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Hollywood Sineması
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
GEAR 306
Güz/Bahar
3
0
3
4

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Servis Dersi
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu ders öğrencilerin Hollywood’un üretim/dağıtım/gösterim ağlarına dair genel bir bilgi edinmelerini sağlar. Hollywood tarihindeki ana temaları ve stilleri tanıtır ve Hollywood’da yazar/yönetmenlik, yıldız sistemi, türleri ve kullandığı teknolojiler ile ilgili farkındalık yaratır. Hollywood’u sadece bir ticaret alanı olarak değil bir anlamlar sistemi bağlamında inceler.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Film çalışmalarındaki anahtar kavramları ve onların Hollywood sinemasındaki izdüşümlerini tanımlayabilir.
  • Hollywood’un heterojen yapısını, onu oluşturan farklı tür ve yaklaşımlara aşinalık kazanarak inceleyebilir.
  • Hollywood’un yıldız sistemini, ana stüdyolarını, yönetmenlerini ve diğer medyalarla ilişkilerini tanımlayabilir.
  • Hollywood’un kilit sosyal ve ekonomik krizlerle, kültürel dönüşümlerle ve teknolojik gelişmelerle kurduğu çok katmanlı ilişkiyi tartışabilir.
  • Hollywood sinemasını Neo-Noir türüne odaklanarak, farklı tür sinema anlayışları ve dönemleri arasındaki gerilimi eleştirel olarak ele alabilir ve aynı zamanda Hollywood sinemasının diğer sinemalar üzerindeki etkilerini analiz edebilir.
Tanımı Bu ders Hollywood sinemasını ekonomik, kültürel ve tarihsel bağlamda inceler. Endüstriyel dinamikleri (stüdyo sistemi, yıldız sistemi vb.), anlatısal ve estetik aygıtları ile paralellikler kurarak kavrar. Öğrencilerden bu derse devamlılık sağlamaları, filmleri izlemeleri ve aktif olarak sınıf içi tartışmalara katılım sağlamaları beklenir.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş
2 Birth of a Nation (alıntı) D.W. Griffth, 1915 Brody, R., “The Worst Thing About Birth of a Nation is How Good it Is”, The New Yorker, February 1, 2013.
3 Citizen Kane, Orson Welles, 1941 Bordwell and Thompson, pp. 94 – 106.
4 The Birds, Alfred Hitchcock,1963 Paglia, C.,The Birds, British Film Institute, 1998.
5 The Graduate, Mike Nichols, 1967 Menne, J., The Cinema of Defection: Auteur Theory and Institutional Life, Representations, Vol. 114, No. 1 (Spring 2011), pp. 36-64.
6 Badlands, Terrence Malick, 1973 (alıntı) Taxi Driver, Martin Scorsese, 1976 ve 2001 A Space Odyssey, Stanley Kubrick 1968 Danks, A., Death Comes as an End: Temporality, Domesticity and Photography in Terrence Malick’s Badlands, CTEQ Annotations No.1, 1998, in Metro 113/114, 1998.
7 One Flew Over the Cockoo’s Nest, Milos Forman, 1975 Farber, S., Americana, Sweet and Sour, The Hudson Review, Vol. 29, No. 1 (Spring, 1976), pp. 95-102.
8 Bladerunner, Ridley Scott, 1982 Barad, J., Blade Runner and Sartre, The Philosophy of Neo-Noir, 2007 The University Press of Kentucky.
9 Pulp Fiction, Quentin Tarantino, 1994 Spadoni, R., Geniuses of the systems: Authorship and Evidence in Classical Hollywood Cinema. Film History, 7(4), 362-385
10 The Big Lebowski, Joel and Ethan Coen, 1998 Hibbs, T.S., The Human Comedy Perpetuates Itself: Nihiliism and Comedy in Coen Neo-Noir, The Philosophy of Neo-Noir, 2007 The University Press of Kentucky.
11 Fight Club, David Fincher, 1999 Henderson, G. L. Worlds of Trash Capitalism, Cultural Geographies, Vol. 18, No. 2 (April 2011), pp. 143-170.
12 The Dark Knight, Christopher Nolan, 2008 Ney, J., Dark Roots: Christopher Nolan and Noir, FilmNoirFoundation.org Noir City, Summer 2013.
13 Drive, Nicolas Winding Refn, 2011 Mongin, O., From Taxi Driver to Drive: A Perfect Ride in Los Angeles, Esprit, No. 381 (1) (January 2012), pp. 43-48.
14 Thoroughbreds, Cory Finley, 2017 Chang, J., Cory Finley's 'Thoroughbreds' is a Delectably Twisted Mean-Girls Noir, The Los Angeles Times, March 8, 2018.
15 Dönemin gözden geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Dersin Kitabı

Bordwell, David, and Kristin Thompson. 2008. Film History: An Introduction. New York: McGraw-Hill

Diğer Kaynaklar

The Philosophy of Neo-Noir, 2007. Mark T. Conard, Editor. The University Press of Kentucky

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
20
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
30
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
15
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
25
Final / Sözlü Sınav
1
29
    Toplam
117

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Psikoloji alanındaki kavram ve görüşleri bilimsel yöntemlerle inceleyebilmek, verileri yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek
2 Bilimsel düşünce anlayışına, eleştirel düşünme becerilerine sahip olabilmek, insan davranışı, zihin ve deneyimleri konusunda ilgi ve merak geliştirebilmek, edinilen bilgileri değerlendirip, süzgeçten geçirebilmek
3 Psikoloji alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri yerel ve küresel düzeyde kullanabilmek
4 Psikolojiye katkıda bulunabilecek diğer disiplinlerden yararlanabilmek ve bu disiplinlere ilişkin temel bilgilere sahip olmak
5 Psikoloji ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olmak
6 Psikolojinin, bilimsel bir disiplin olarak konumlanışını, davranışsal ve zihinsel süreçleri tarihsel bir perspektifle nasıl ele aldığı ve hangi yöntemlerle incelediği bilgisine sahip olmak
7 Temel kuramsal yaklaşım ve bakış açılarının (davranışsal, biyolojik, bilişsel, evrimsel, sosyal, gelişimsel, hümanistik, psikodinamik ve sosyokültürel) belirgin vurgularını ayırt edebilmek, karşılaştırma yapabilmek, benzerlik ve farklılıklarını, katkı ve sınırlılıklarını ifade edebilmek
8 Nicel ve nitel veriye dayalı psikoloji bilgilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilecek şekilde etkin anlatım ve dil becerileriyle ifade edebilmek
9 Kişilerarası duyarlılığa, toplumsal olay ve sorunlara yönelik farkındalığa sahip olmak ve bu konudaki duyarlık ve farkındalıklarının aynı zamanda, psikoloji bilgisine, sorusuna ve araştırmalarına da eşlik edebilmesini sağlamak
10 Psikoloji alanında edinilen kuramsal ve uygulamalı bilgileri endüstri alanında etkin ve verimli bir şekilde kullanabilmek, sorunlara çözüm üretebilmek ve endüstriyel gelişime katkı sağlayabilmek
11 Psikolojik ölçme ve değerlendirme için gerekli teknik ve araçgereç bilgisine sahip olmak

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest