PSY 102 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Psikolojiye Giriş II
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
PSY 102
Bahar
3
0
3
6

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı
Dersin Amacı Bireyin kognitif, duygusal ve sosyal yönlerine odaklanarak psikoloji alanındaki genel teorileri tanıtmak.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Çeşitli düşünce, duygu ve davranışları açıklamak üzere psikolojideki teorik bakış açılarını tanımlayabilecek
  • Dünyayı algılama, bilgiyi işleme, karar verme, problem çözme stratejileri geliştirme vb. insan beyninde bulunan bilişsel sistemleri öğrenecek
  • İnsan ihtiyaçları ve başarı, bağlanma, güç motivasyonu arasında bağlantılar kurabilecek
  • Duyguları ve insanların bu duyguları nasıl deneyimlediğini açıklayabilecek
  • Yeni doğandan başlayarak insan gelişiminin tüm basamaklarını sınıflandırabilecek
  • Kişilikle ilgili farklı tanım ve konseptleri açıklayabilecek
  • Başkalarına karşı kendilerinin sahip olduğu tutum ve stereotiplerin farkına varacak
  • Normal ve normal olmayan davranışları birbirinden ayırabilecek
Tanımı Psikolojinin ilgi çekici birbirinden farklı konularını içeren bu ders zorunlu bölüm dersidir (bölüm dışı seçmeli alınabilir). Alışılagelmiş ders formatı dahilinde ders anlatımı yerine; bu ders psikolojinin ana kuramlarını kapsayacak şekilde, öğrencilerin tartışma, sunum ve hatta sınıf içi ve dışı küçük uygulamaları cesaretlendirecek şekilde dizayn edilmiştir. Dersin amaçlarının yapılandırılmasında American Psychological Association (APA)'ın 2002 yılında psikoloji dersleri için nitelikli kapsam önerileri dikkate alınmıştır.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş
2 Duygu Understanding Psychology (2015). Robert S. Feldmann. Mc Graw Hill Education. (12.th Edition).
3 Duygu Understanding Psychology (2015). Robert S. Feldmann. Mc Graw Hill Education. (12.th Edition).
4 Motivasyon Understanding Psychology (2015). Robert S. Feldmann. Mc Graw Hill Education. (12.th Edition).
5 Doğum öncesi gelişim Understanding Psychology (2015). Robert S. Feldmann. Mc Graw Hill Education. (12.th Edition).
6 Çocukluk & Ergenlik, Yetişkinlik Understanding Psychology (2015). Robert S. Feldmann. Mc Graw Hill Education. (12.th Edition).
7 Ara sınav (16 Mart)
8 Bilişsel Bozukluklar Understanding Psychology (2015). Robert S. Feldmann. Mc Graw Hill Education. (12.th Edition).
9 Kişilik Understanding Psychology (2015). Robert S. Feldmann. Mc Graw Hill Education. (12.th Edition).
10 Kişilik Understanding Psychology (2015). Robert S. Feldmann. Mc Graw Hill Education. (12.th Edition).
11 Sağlık, Stres ve Başa çıkma Understanding Psychology (2015). Robert S. Feldmann. Mc Graw Hill Education. (12.th Edition).
12 Psikolojik bozukluklar Understanding Psychology (2015). Robert S. Feldmann. Mc Graw Hill Education. (12.th Edition).
13 Sosyal Psikoloji Understanding Psychology (2015). Robert S. Feldmann. Mc Graw Hill Education. (12.th Edition).
14 Cinsiyet farklılıkları ve cinsellik Understanding Psychology (2015). Robert S. Feldmann. Mc Graw Hill Education. (12.th Edition).
15 Dönemin gözden geçirilmesi ve genel tartışma
16 Final

 

Dersin Kitabı

Understanding Psychology (2015). Robert S. Feldmann. Mc Graw Hill Education. (12.th Edition).

Diğer Kaynaklar

Powerpoint sunumları.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
40
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
50
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
2
50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
50
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
3
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
15
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
30
Final / Sözlü Sınav
1
40
    Toplam
166

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Psikoloji alanındaki kavram ve görüşleri bilimsel yöntemlerle inceleyebilmek, verileri yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek X
2 Bilimsel düşünce anlayışına, eleştirel düşünme becerilerine sahip olabilmek, insan davranışı, zihin ve deneyimleri konusunda ilgi ve merak geliştirebilmek, edinilen bilgileri değerlendirip, süzgeçten geçirebilmek X
3 Psikoloji alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri yerel ve küresel düzeyde kullanabilmek X
4 Psikolojiye katkıda bulunabilecek diğer disiplinlerden yararlanabilmek ve bu disiplinlere ilişkin temel bilgilere sahip olmak X
5 Psikoloji ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olmak X
6 Psikolojinin, bilimsel bir disiplin olarak konumlanışını, davranışsal ve zihinsel süreçleri tarihsel bir perspektifle nasıl ele aldığı ve hangi yöntemlerle incelediği bilgisine sahip olmak X
7 Temel kuramsal yaklaşım ve bakış açılarının (davranışsal, biyolojik, bilişsel, evrimsel, sosyal, gelişimsel, hümanistik, psikodinamik ve sosyokültürel) belirgin vurgularını ayırt edebilmek, karşılaştırma yapabilmek, benzerlik ve farklılıklarını, katkı ve sınırlılıklarını ifade edebilmek X
8 Nicel ve nitel veriye dayalı psikoloji bilgilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilecek şekilde etkin anlatım ve dil becerileriyle ifade edebilmek X
9 Kişilerarası duyarlılığa, toplumsal olay ve sorunlara yönelik farkındalığa sahip olmak ve bu konudaki duyarlık ve farkındalıklarının aynı zamanda, psikoloji bilgisine, sorusuna ve araştırmalarına da eşlik edebilmesini sağlamak X
10 Psikoloji alanında edinilen kuramsal ve uygulamalı bilgileri endüstri alanında etkin ve verimli bir şekilde kullanabilmek, sorunlara çözüm üretebilmek ve endüstriyel gelişime katkı sağlayabilmek X
11 Psikolojik ölçme ve değerlendirme için gerekli teknik ve araçgereç bilgisine sahip olmak X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest