PSY 212 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Sosyal Psikoloji II
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
PSY 212
Bahar
3
0
3
4

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Öğrencilere sosyal psikolojinin çalışma konularını, yaklaşımlarını ve araştırma yöntemlerini tanıtmak.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Sosyal psikolojinin temel konularını (örn. tutumlar, grup süreçleri) açıklamada kullanılan teori ve kavramlar hakkında bilgi sahibi olma.
  • İnsan davranışının grup gibi sosyal oluşumlardan nasıl etkilendiğini açıklayabilme.
  • Sosyal psikolojinin teorik bilgi ve kavramlarını kişiler arası ilişkiler ve grup ilişkileri gibi günlük hayat olguları ile ilişkilendirebilme.
  • Sosyal psikoloji alanında yapılan çalışmaların farklı kültür ve zamanlarda ne derece genellenebilir olduğunu tartışabilme.
  • Sosyal psikolojinin teorilerini, araştırma metot ve sonuçlarını kritik bir şekilde analiz edip değerlendirebilme.
Tanımı Bu derste öğrencilere sosyal psikolojinin temel konu (örn. sosyal etki süreçleri, grup süreçleri), yaklaşım ve araştırma yöntemleri tanıtılmaktadır.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Uyum Aronson, E., Wilson, T. D., Akert, R. M. (2010). Social Psychology. Prentice Hall: Pearson Education.
2 Uyum Aronson, E., Wilson, T. D., Akert, R. M. (2010). Social Psychology. Prentice Hall: Pearson Education.
3 Grup Süreçleri Aronson, E., Wilson, T. D., Akert, R. M. (2010). Social Psychology. Prentice Hall: Pearson Education.
4 Grup Süreçleri Aronson, E., Wilson, T. D., Akert, R. M. (2010). Social Psychology. Prentice Hall: Pearson Education.
5 Kişiler arası çekim ve yakın ilişkiler Aronson, E., Wilson, T. D., Akert, R. M. (2010). Social Psychology. Prentice Hall: Pearson Education.
6 Ara Sınav I
7 Kişiler arası çekim ve yakın ilişkiler Aronson, E., Wilson, T. D., Akert, R. M. (2010). Social Psychology. Prentice Hall: Pearson Education.
8 Yardım Davranışı Aronson, E., Wilson, T. D., Akert, R. M. (2010). Social Psychology. Prentice Hall: Pearson Education.
9 Yardım Davranışı
10 Öfke Aronson, E., Wilson, T. D., Akert, R. M. (2010). Social Psychology. Prentice Hall: Pearson Education.
11 Öfke Aronson, E., Wilson, T. D., Akert, R. M. (2010). Social Psychology. Prentice Hall: Pearson Education.
12 Ara Sınav II
13 Önyargı Aronson, E., Wilson, T. D., Akert, R. M. (2010). Social Psychology. Prentice Hall: Pearson Education.
14 Önyargı Aronson, E., Wilson, T. D., Akert, R. M. (2010). Social Psychology. Prentice Hall: Pearson Education.
15 Önyargı Aronson, E., Wilson, T. D., Akert, R. M. (2010). Social Psychology. Prentice Hall: Pearson Education.
16 Dönemin gözden geçirilmesi

 

Dersin Kitabı Yukarıda belirtilen kitap bölümleri ve power point sunumları
Diğer Kaynaklar

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
5
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
2
60
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
35
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
2
65
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
35
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
2
15
Final / Sözlü Sınav
1
42
    Toplam
120

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Psikoloji alanındaki kavram ve görüşleri bilimsel yöntemlerle inceleyebilmek, verileri yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek X
2 Bilimsel düşünce anlayışına, eleştirel düşünme becerilerine sahip olabilmek, insan davranışı, zihin ve deneyimleri konusunda ilgi ve merak geliştirebilmek, edinilen bilgileri değerlendirip, süzgeçten geçirebilmek X
3 Psikoloji alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri yerel ve küresel düzeyde kullanabilmek X
4 Psikolojiye katkıda bulunabilecek diğer disiplinlerden yararlanabilmek ve bu disiplinlere ilişkin temel bilgilere sahip olmak X
5 Psikoloji ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olmak X
6 Psikolojinin, bilimsel bir disiplin olarak konumlanışını, davranışsal ve zihinsel süreçleri tarihsel bir perspektifle nasıl ele aldığı ve hangi yöntemlerle incelediği bilgisine sahip olmak X
7 Temel kuramsal yaklaşım ve bakış açılarının (davranışsal, biyolojik, bilişsel, evrimsel, sosyal, gelişimsel, hümanistik, psikodinamik ve sosyokültürel) belirgin vurgularını ayırt edebilmek, karşılaştırma yapabilmek, benzerlik ve farklılıklarını, katkı ve sınırlılıklarını ifade edebilmek X
8 Nicel ve nitel veriye dayalı psikoloji bilgilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilecek şekilde etkin anlatım ve dil becerileriyle ifade edebilmek X
9 Kişilerarası duyarlılığa, toplumsal olay ve sorunlara yönelik farkındalığa sahip olmak ve bu konudaki duyarlık ve farkındalıklarının aynı zamanda, psikoloji bilgisine, sorusuna ve araştırmalarına da eşlik edebilmesini sağlamak X
10 Psikoloji alanında edinilen kuramsal ve uygulamalı bilgileri endüstri alanında etkin ve verimli bir şekilde kullanabilmek, sorunlara çözüm üretebilmek ve endüstriyel gelişime katkı sağlayabilmek X
11 Psikolojik ölçme ve değerlendirme için gerekli teknik ve araçgereç bilgisine sahip olmak X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest