PSY 216 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Psikolojide Araştırma Yöntemleri II
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
PSY 216
Bahar
3
0
3
5

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Öğrencilerin, bu ders ile psikolojinin farklı alanlarında kullanılan veri toplama yöntemleri konusunda ilk elden beceri kazanmalarının sağlanması amaçlanmıştır. Bu amacın gerçekleştirilmesinde vurgu psikolojide süregiden birtakım görüngülerin çalışılmasına yönelik yeni tekniklerin geliştirilmesi üzerinedir. Yürütülen görgül çalışmalara ilişkin bulguların istatistiksel paket programlar kullanılarak analiz edilmesi ve yorumlanması ile APA stilinde yayına hazırlanması aşamaları üzerinde yoğunlaşılan derste, öğrencilere psikoloji dergilerinde yayınlanan araştırma makalelerini eleştirel gözle değerlendirme becerisinin kazandırılması da amaçlar arasındadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Orijinal ve etkili araştırma problemleri formüle edebilecektir
  • Geliştirdiği araştırma problemlerini test edilebilir hipotezlere dönüştürebilecektir
  • Önerdiği hipotezleri test etmeye yönelik uygun araştırma desenleri kurabilecektir
  • Etik ve teknik kuralları gözeterek, IV manipülasyonları yapabilecektir
  • Kurguladığı araştırma modeline uygun bir veri toplama süreci izleyebilecektir
  • Toplanan verileri uygun istatistiksel teknikler kullanarak analiz edebilecektir
  • Araştırma bulgularını APA yazım kurallarına göre yayına hazırlayabilecektir
  • Araştırma bulgularını APA yazım kurallarına göre sunum haline getirebilecektir
  • Psikolojide kullanılan örtük ve açık veri toplama tekniklerini, en yeni donanım ve yazılım olanaklarını kullanarak uygulayabilecektir
Tanımı

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Ders hakkında kısa bilgilendirme
2 • Deneysel Yöntemler: Bağımsız gruplar desenleri • SuperLab programına giriş Shaughnessy, J.J., Zechmeister, E.B., & Zechmeister, J.S. (2015). Research Methods in Psychology (10th ed.). Boston: McGraw-Hill Higher Education. Chapter 6.
3 • Deneysel Yöntemler: Bağımsız gruplar desenleri • Uygulama: Block, Trial ve Event oluşturma, Bağlama ve Kaydetme Shaughnessy, J.J., Zechmeister, E.B., & Zechmeister, J.S. (2015). Research Methods in Psychology (10th ed.). Boston: McGraw-Hill Higher Education. Chapter 6.
4 • Deneysel Yöntemler: Tekrarlı ölçümler desenleri • Uygulama: Uyaran listesi oluşturma, katılımcı girdisini kontrol etme, doğru yanıtları belirleme ve geri bildirim verme Shaughnessy, J.J., Zechmeister, E.B., & Zechmeister, J.S. (2015). Research Methods in Psychology (10th ed.). Boston: McGraw-Hill Higher Education. Chapter 7.
5 • Deneysel Yöntemler: Tekrarlı ölçümler desenleri • Uygulama: Giriş aygıtları, yanıtları belirleme, ve başlama işareti ekleme Shaughnessy, J.J., Zechmeister, E.B., & Zechmeister, J.S. (2015). Research Methods in Psychology (10th ed.). Boston: McGraw-Hill Higher Education. Chapter 7.
6 • Projelerde kullanılacak nöropsikolojik görevlerin tanıtımı • Uygulama: Block yaratma, seçkisizleştirme, katılımcı grupları oluşturma ve düzenleme • SuperLab Manual • Proje gruplarının oluşturulması
7 • Laboratuvar teknikleri ve enstrümentasyon - fNIR 200A stand-alone functional brain imaging system - The Remote Eye Tracking Device - GSR 100C/MP150; BIOPAC Systems - STMISOLA; BIOPAC Systems • Psikoloji Laboratuvarı • Literatür taraması ödevinin son teslim tarihi
8 Arasınav
9 • Çalışmanın hipotezlerinin geliştirilmesi ve belirlenmesi • Araştırma deseninin oluşturulması • SuperLab Manual • Proje
10 • Araştırma deseninin oluşturulması • SuperLab için uyarn listesinin oluşturulması • SuperLab Manual • Proje
11 • SuperLab’de deneyin oluşturulması • SuperLab Manual • Proje
12 • Veri toplama ve verinin SPSS’e girilmesi • Verinin SPSS’te analiz edilmesi Proje
13 • Verinin SPSS’te analiz edilmesi • Projenin bulgularının raporlanması • Proje sunumuna hazırlık APA Manual
14 Proje sunumları Sunumlar
15 Proje sunumları Sunumlar
16 Final sınavı

 

Dersin Kitabı Shaughnessy, J.J., Zechmeister, E.B., & Zechmeister, J.S. (2015). Research Methods in Psychology (10th ed.). Boston: McGraw-Hill Higher Education. Cozby, P.C. & Bates S.C. (2015). Methods in behavioral research (12th ed.). New York: McGraw-Hill. American Psychological Association. (2010). Publication manual of the American Psychological Association (6th ed.). Washington, DC: Author.
Diğer Kaynaklar Shaughnessy, J.J., Zechmeister, E.B., & Zechmeister, J.S. (2015). Research Methods in Psychology (10th ed.). Boston: McGraw-Hill Higher Education. Cozby, P.C. & Bates S.C. (2015). Methods in behavioral research (12th ed.). New York: McGraw-Hill. American Psychological Association. (2010). Publication manual of the American Psychological Association (6th ed.). Washington, DC: Author.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
1
5
Ödev
1
5
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
25
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
30
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
35
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
65
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
35
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
3
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
1
Ödev
1
5
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
20
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
10
Final / Sözlü Sınav
1
20
    Toplam
151

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Psikoloji alanındaki kavram ve görüşleri bilimsel yöntemlerle inceleyebilmek, verileri yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek X
2 Bilimsel düşünce anlayışına, eleştirel düşünme becerilerine sahip olabilmek, insan davranışı, zihin ve deneyimleri konusunda ilgi ve merak geliştirebilmek, edinilen bilgileri değerlendirip, süzgeçten geçirebilmek X
3 Psikoloji alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri yerel ve küresel düzeyde kullanabilmek X
4 Psikolojiye katkıda bulunabilecek diğer disiplinlerden yararlanabilmek ve bu disiplinlere ilişkin temel bilgilere sahip olmak X
5 Psikoloji ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olmak X
6 Psikolojinin, bilimsel bir disiplin olarak konumlanışını, davranışsal ve zihinsel süreçleri tarihsel bir perspektifle nasıl ele aldığı ve hangi yöntemlerle incelediği bilgisine sahip olmak X
7 Temel kuramsal yaklaşım ve bakış açılarının (davranışsal, biyolojik, bilişsel, evrimsel, sosyal, gelişimsel, hümanistik, psikodinamik ve sosyokültürel) belirgin vurgularını ayırt edebilmek, karşılaştırma yapabilmek, benzerlik ve farklılıklarını, katkı ve sınırlılıklarını ifade edebilmek X
8 Nicel ve nitel veriye dayalı psikoloji bilgilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilecek şekilde etkin anlatım ve dil becerileriyle ifade edebilmek X
9 Kişilerarası duyarlılığa, toplumsal olay ve sorunlara yönelik farkındalığa sahip olmak ve bu konudaki duyarlık ve farkındalıklarının aynı zamanda, psikoloji bilgisine, sorusuna ve araştırmalarına da eşlik edebilmesini sağlamak X
10 Psikoloji alanında edinilen kuramsal ve uygulamalı bilgileri endüstri alanında etkin ve verimli bir şekilde kullanabilmek, sorunlara çözüm üretebilmek ve endüstriyel gelişime katkı sağlayabilmek X
11 Psikolojik ölçme ve değerlendirme için gerekli teknik ve araçgereç bilgisine sahip olmak X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest