PSY 304 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Psikopatoloji
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
PSY 304
Güz
3
0
3
6

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin amacı bilimsel ve klinik perspektiflerden, farklı bakış açıları göz önüne alınarak, normal dışı davranış üzerine bir anlayış geliştirmektir. Normal dışı davranışı geniş bir çerçeveden açıklayabilmek için farklı teorilerin bakış açılarını anlatmak hedeflenmektedir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Normal dışı davranışı bilimsel ve klinik bakış açılarından tanımlayabilmek.
  • Anormal davranış tanımını tartışabilmek.
  • Normal dışı davranışı farklı teorilerin bakış açılarıyla açıklayabilmek.
  • Anormal davranışın olası nedenlerini tartışabilmek.
  • Farklı anormal davranışların değerlendirilmesi, tanı konması ve tedavisini açıklayabilmek.
  • ICD ve DSM gibi sınıflandırma sistemlerinin kritik değerlendirmesini yapabilmek.
  • Sosyal kültürel perspektiflerin ve önleme stratejilerinin önemini tanıyabilmek.
Tanımı Bu dersin amacı bilimsel ve klinik perspektiflerden, farklı bakış açıları göz önüne alınarak, normal dışı davranış üzerine bir anlayış geliştirmektir.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Anormal Davranışlar Psikolojisine Giriş Oltmanns & Emery, Chapter 1: Introduction to Abnormal Psychology
2 Anormal Davranış Paradigmaları ve Nedenleri Oltmanns & Emery, Chapter 2: Paradigms and Etiology of Abnormal Behavior Abnormal Behavior
3 Duygu Durum Bozuklukları ve İntiharın Nedenleri Oltmanns & Emery, Chapter 6: Anxiety Disorders and OCD
4 Kaygı Bozuklukları ve OKB Oltmanns & Emery, Chapter 6: Anxiety Disorders and OCD
5 Kaygı Bozuklukları ve OKB Oltmanns & Emery, Chapter 6: Anxiety Disorders and OCD
6 ARASINAV I
7 Akut ve Travma Sonrası Stres Bozukluğu Disosiyatif Bozukluk ve Somataform Bozukluklar Oltmanns & Emery, Chapter 7: Acute and Posttraumatic Stress Disorders, Dissociative Disorders, and Somatoform Disorders
8 Kişilik Bozuklukları Oltmanns & Emery, Chapter 9: Personality Disorders: Types, Causes and Treatment
9 Yeme Bozuklukları Oltmanns & Emery, Chapter 10: Diagnosis, Symptoms and Treatment of Eating Disorderst
10 Vaka Örnekleri
11 ARASINAV II
12 Madde Kullanım Bozuklukları Oltmanns & Emery, Chapter 11: Substance-Related Disorders
13 Cinsel Disfonksiyonlar ve Cinsel Kimlik Bozuklukları Oltmanns & Emery, Chapter 12: Sexual Dysfunctions and Gender Identity Disorders
14 Şizofreni ve diğer Psikotik Bozukluklar Oltmanns & Emery, Chapter 13: Schizophrenia and Other Psychotic Disorders: Causes and Treatment
15 Dersin gözden geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Dersin Kitabı Oltmanns, T. F. & Emery, R. E. (2015). Abnormal Psychology, 18th Ed., Pearson Prentice Hall, New Jersey
Diğer Kaynaklar Power point sunumları

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
10
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
2
50
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
2
25
Final / Sözlü Sınav
1
55
    Toplam
185

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Psikoloji alanındaki kavram ve görüşleri bilimsel yöntemlerle inceleyebilmek, verileri yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek X
2 Bilimsel düşünce anlayışına, eleştirel düşünme becerilerine sahip olabilmek, insan davranışı, zihin ve deneyimleri konusunda ilgi ve merak geliştirebilmek, edinilen bilgileri değerlendirip, süzgeçten geçirebilmek X
3 Psikoloji alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri yerel ve küresel düzeyde kullanabilmek X
4 Psikolojiye katkıda bulunabilecek diğer disiplinlerden yararlanabilmek ve bu disiplinlere ilişkin temel bilgilere sahip olmak X
5 Psikoloji ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olmak X
6 Psikolojinin, bilimsel bir disiplin olarak konumlanışını, davranışsal ve zihinsel süreçleri tarihsel bir perspektifle nasıl ele aldığı ve hangi yöntemlerle incelediği bilgisine sahip olmak X
7 Temel kuramsal yaklaşım ve bakış açılarının (davranışsal, biyolojik, bilişsel, evrimsel, sosyal, gelişimsel, hümanistik, psikodinamik ve sosyokültürel) belirgin vurgularını ayırt edebilmek, karşılaştırma yapabilmek, benzerlik ve farklılıklarını, katkı ve sınırlılıklarını ifade edebilmek X
8 Nicel ve nitel veriye dayalı psikoloji bilgilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilecek şekilde etkin anlatım ve dil becerileriyle ifade edebilmek X
9 Kişilerarası duyarlılığa, toplumsal olay ve sorunlara yönelik farkındalığa sahip olmak ve bu konudaki duyarlık ve farkındalıklarının aynı zamanda, psikoloji bilgisine, sorusuna ve araştırmalarına da eşlik edebilmesini sağlamak X
10 Psikoloji alanında edinilen kuramsal ve uygulamalı bilgileri endüstri alanında etkin ve verimli bir şekilde kullanabilmek, sorunlara çözüm üretebilmek ve endüstriyel gelişime katkı sağlayabilmek X
11 Psikolojik ölçme ve değerlendirme için gerekli teknik ve araçgereç bilgisine sahip olmak X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest