PSY 307 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Kişilik Kuramları
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
PSY 307
Güz
3
0
3
7

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Tarihsel bağlamı içerisinde kişiliği açıklamak için geliştirilmiş temel kişilik teorilerini ve perspektiflerini açıklamak. Farklı kişilik kuramlarını etkileyen bilimsel, sosyal, biyolojik, kültürel ve tarihsel değişkenleri kritik olarak değerlendirebilmek.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Kişilik kuramlarının tarihsel gelişim süreçlerini ve dönüm noktalarını açıklayabilmek.
  • Kişiliği anlamaya ve açıklamaya yönelik geliştirilmiş temel kuramları özetleyebilmek.
  • Farklı kuramları birbirleriyle karşılaştırabilmek.
  • Farklı kuramları ortaya çıktıkları tarihsel bağlamı ve sosyal ve kültürel etkileri göz önüne alarak kritik olarak değerlendirebilmek.
  • İnsan gelişimini farklı kuramlar üzerinden açıklayabilmek.
  • Psikopatolojinin etiyolojisini farklı kuramlar üzerinden tartışabilmek.
Tanımı Kişilik kuramlarının tarihçesi, normal gelişime yönelik açıklamaları ve psikopatolojinin etiyolojisini ele alışları incelenir

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Kişilik Kuramlarına Giriş Chapter 1. Introduction to Personality Theory
2 Psikanalitik Perspektif I, Freud: Klasik Psikanaliz Chapter 2. The Psychoanalytical Perspective I, Freud: Classical Psychoanalysis
3 Psikanalitik Perspektif II, Jung: Analitik Psikoloji Chapter 3. The Psychoanalytical Perspective II, Jung: Analytical Psychology
4 Psikanalitik –Sosyal Perspektif I, Adler: Bireysel Psikoloji Chapter 4. The PsychoanalyticSocial Perspective I, Adler: Individual Psychology
5 Arasınav I
6 Psikanalitik –Sosyal Perspektif II, Eriskon: Psikososyal gelişim Chapter 5. The Psychoanalytic Social Perspective II, Erikson: Psychosocial Development
7 Trait Yaklaşımı, Allport Chapter 7. The Trait Perspective, Allport
8 Cattel: 16 Faktör ve Big Five Chapter 8. Cattel: 16 Factors and the Big Five
9 Öğrenme Bakış Açısı, Skinner ve Staats; Dollar ve Miller Chapter 10. The Challenge of Behaviorism: Dollar and Miller
10 Arasınav II
11 Mischel: Bilişsel Sosyal Öğrenme Perspektifi Chapter 12. Mischel: Traits in Cognitive Social Learning Theory
12 Bandura: Bilişsel Sosyal Öğrenme Perspektifi Chapter 13. Bandura: Performance in Cognitive Social Learning Theory
13 İnsancıl Perspektif, Rogers: Birey Merkezli Teori Chapter 14. The Humanistic Perspective Rogers: Person Centered Theory
14 Maslow: İhtiyaçlar Hiyerarşisi Teorisi Chaper 15: Maslow and His legacy: Need Hierarchy Theory and Positive Psychology
15 Final sınavı
16 Dönemin gözden geçirilmesi

 

Dersin Kitabı Theories of Personality. Understanding Persons, Fifth Edition. Susan Cloninger. Pearson Prentice Hall Copyright: 2008
Diğer Kaynaklar Power point sunumlar

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
2
50
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
2
25
Final / Sözlü Sınav
1
55
    Toplam
185

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Psikoloji alanındaki kavram ve görüşleri bilimsel yöntemlerle inceleyebilmek, verileri yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek X
2 Bilimsel düşünce anlayışına, eleştirel düşünme becerilerine sahip olabilmek, insan davranışı, zihin ve deneyimleri konusunda ilgi ve merak geliştirebilmek, edinilen bilgileri değerlendirip, süzgeçten geçirebilmek X
3 Psikoloji alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri yerel ve küresel düzeyde kullanabilmek X
4 Psikolojiye katkıda bulunabilecek diğer disiplinlerden yararlanabilmek ve bu disiplinlere ilişkin temel bilgilere sahip olmak X
5 Psikoloji ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olmak X
6 Psikolojinin, bilimsel bir disiplin olarak konumlanışını, davranışsal ve zihinsel süreçleri tarihsel bir perspektifle nasıl ele aldığı ve hangi yöntemlerle incelediği bilgisine sahip olmak X
7 Temel kuramsal yaklaşım ve bakış açılarının (davranışsal, biyolojik, bilişsel, evrimsel, sosyal, gelişimsel, hümanistik, psikodinamik ve sosyokültürel) belirgin vurgularını ayırt edebilmek, karşılaştırma yapabilmek, benzerlik ve farklılıklarını, katkı ve sınırlılıklarını ifade edebilmek X
8 Nicel ve nitel veriye dayalı psikoloji bilgilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilecek şekilde etkin anlatım ve dil becerileriyle ifade edebilmek X
9 Kişilerarası duyarlılığa, toplumsal olay ve sorunlara yönelik farkındalığa sahip olmak ve bu konudaki duyarlık ve farkındalıklarının aynı zamanda, psikoloji bilgisine, sorusuna ve araştırmalarına da eşlik edebilmesini sağlamak X
10 Psikoloji alanında edinilen kuramsal ve uygulamalı bilgileri endüstri alanında etkin ve verimli bir şekilde kullanabilmek, sorunlara çözüm üretebilmek ve endüstriyel gelişime katkı sağlayabilmek X
11 Psikolojik ölçme ve değerlendirme için gerekli teknik ve araçgereç bilgisine sahip olmak X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest