PSY 414 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Uygulamalı Psikolojik Testler
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
PSY 414
Güz/Bahar
3
0
3
6

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu testin amacı klinik psikoloji alanında sık kullanılan, farklı teorik temelleri olan, çeşitli testlerin tanıtılmasıdır
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Temel değerlendirme araçları hakkında başlangıç düzeyinde bilgi sahibi olmak.
  • Klinik psikoloji alanında test ve değerlendirme kavramlarını açıklamak.
  • Tarihsel olarak klinik psikolojide değerlendirmenin nasıl geliştiğini anlatmak.
  • Psikolojik testlerin uygulama alanındaki tarihsel gelişim süreçleri ve dönüm noktalarını açıklamak.
  • Farklı teorik perspektiflerin geliştirdikleri testleri teorik temelleri içerisinde anlatmak.
  • Psikolojik testlerin avantaj ve dezavantajlarının kritik olarak değerlendirmek.
Tanımı Bu derste klinik psikoloji alanında ölçme ve değerlendirmenin tarihsel gelişimi ele alınacaktır. Derste kişilik, zekâ, nöropsikolojik fonksiyonlar ve psikopatolojiyi değerlendirmek üzere geliştirilmiş farklı testler, psikometrik özellikleri de ele alınarak anlatılacaktır.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Psikolojik Testlere Giriş *Chapter 1 Psychological Testing and Assessment: Psychological Testing and Assessment. Ronald Ray Cohen & Mark E. Swerdik. McGrawHill, USA, 2009 *Chapter 1 Introduction: The Handbook of Psychological Assessment. Gary GrothMarnat. John Wiley & Sons, USA, 1997
2 Klinik değerlendirmenin içeriği Chapter 2 Context of Clinical Assessment: The Handbook of Psychological Assessment. Gary GrothMarnat. John Wiley & Sons, USA, 1997
3 Davranış Değerlendirmesi Chapter 4 Behavioral Assessment: The Handbook of Psychological Assessment. Gary GrothMarnat. John Wiley & Sons, USA, 1997
4 Arasınav 1
5 Zeka Ölçekleri Chapter 5 Wechsler Intelligence Scales: The Handbook of Psychological Assessment. Gary GrothMarnat. John Wiley & Sons, USA, 1997
6 Kişilik Değerlendirmesi Chapter 7 Minnesota Multiphasic Personality Inventor: The Handbook of Psychological Assessment. Gary GrothMarnat. John Wiley & Sons, USA, 1997
7 Projektif Testler Chapter 10 Rorschach, Chapter 11 Thematic Apperception Test: The Handbook of Psychological Assessment. Gary GrothMarnat. John Wiley & Sons, USA, 1997
8 Arasınav 2
9 Nöropsikolojik Testler – Bellek Chapter 12 Screening and Assessing for Neuropsychological Impairment: The Handbook of Psychological Assessment. Gary GrothMarnat. John Wiley & Sons, USA, 1997
10 Nöropsikolojik Testler – Yürütücü İşlevler Chapter 12 Screening and Assessing for Neuropsychological Impairment: The Handbook of Psychological Assessment. Gary GrothMarnat. John Wiley & Sons, USA, 1997
11 Nöropsikolojik Testler – Dikkat Chapter 12 Screening and Assessing for Neuropsychological Impairment: The Handbook of Psychological Assessment. Gary GrothMarnat. John Wiley & Sons, USA, 1997
12 Nöropsikolojik Testler – Dil İşlevleri Chapter 12 Screening and Assessing for Neuropsychological Impairment: The Handbook of Psychological Assessment. Gary GrothMarnat. John Wiley & Sons, USA, 1997
13 Sınıf İçi Uygulama Uygulama - Nöropsikolojik Testler
14 Sınıf İçi Uygulama Uygulama - Nöropsikolojik Testler
15 Psikolojik Değerlendirmede Tedavinin Planlanması Chapter 14 Psychological Assessment and Treatment Planning: The Handbook of Psychological Assessment. Gary GrothMarnat. John Wiley & Sons, USA, 1997
16 Dönemin gözden geçirilmesi

 

Dersin Kitabı Psychological Testing and Assessment. Ronald Ray Cohen & Mark E. Swerdik. McGrawHill, USA, 2009. The Handbook of Psychological Assessment. Gary GrothMarnat. John Wiley & Sons, USA, 1997.
Diğer Kaynaklar *Power point sunumlar, *BİLNOT Bataryası El Kitabı: Nöropsikolojik Testlerin Yetişkinler için Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları: BİLNOT- Yetişkin (Cilt I-II) Karakaş, S., Erdoğan Bakar, E., Doğutepe Dinçer, E.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
1
40
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
20
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
20
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
80
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
20
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
2
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
30
Final / Sözlü Sınav
1
40
    Toplam
122

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Psikoloji alanındaki kavram ve görüşleri bilimsel yöntemlerle inceleyebilmek, verileri yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek X
2 Bilimsel düşünce anlayışına, eleştirel düşünme becerilerine sahip olabilmek, insan davranışı, zihin ve deneyimleri konusunda ilgi ve merak geliştirebilmek, edinilen bilgileri değerlendirip, süzgeçten geçirebilmek X
3 Psikoloji alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri yerel ve küresel düzeyde kullanabilmek X
4 Psikolojiye katkıda bulunabilecek diğer disiplinlerden yararlanabilmek ve bu disiplinlere ilişkin temel bilgilere sahip olmak X
5 Psikoloji ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olmak X
6 Psikolojinin, bilimsel bir disiplin olarak konumlanışını, davranışsal ve zihinsel süreçleri tarihsel bir perspektifle nasıl ele aldığı ve hangi yöntemlerle incelediği bilgisine sahip olmak X
7 Temel kuramsal yaklaşım ve bakış açılarının (davranışsal, biyolojik, bilişsel, evrimsel, sosyal, gelişimsel, hümanistik, psikodinamik ve sosyokültürel) belirgin vurgularını ayırt edebilmek, karşılaştırma yapabilmek, benzerlik ve farklılıklarını, katkı ve sınırlılıklarını ifade edebilmek X
8 Nicel ve nitel veriye dayalı psikoloji bilgilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilecek şekilde etkin anlatım ve dil becerileriyle ifade edebilmek X
9 Kişilerarası duyarlılığa, toplumsal olay ve sorunlara yönelik farkındalığa sahip olmak ve bu konudaki duyarlık ve farkındalıklarının aynı zamanda, psikoloji bilgisine, sorusuna ve araştırmalarına da eşlik edebilmesini sağlamak X
10 Psikoloji alanında edinilen kuramsal ve uygulamalı bilgileri endüstri alanında etkin ve verimli bir şekilde kullanabilmek, sorunlara çözüm üretebilmek ve endüstriyel gelişime katkı sağlayabilmek X
11 Psikolojik ölçme ve değerlendirme için gerekli teknik ve araçgereç bilgisine sahip olmak X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest