PSY 418 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Dil ve Düşünce
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
PSY 418
Güz/Bahar
3
0
3
6

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Dersin temel amacı, öğrencilerin dil ve genel olarak zihinsel yaşantılar ve daha spesifik olarak psikolojik durumlar ile ilişkisi hakkında temel bir anlayış kazanmalarını sağlamaktır. Psikoloji bilimi, dil felsefesiyle yakın bağlantılara sahiptir. Bu derste de amaçlanan, öğrencilerin psikolojik yaşantıları dil bağlamında kavramsallaştırabilecekleri bir temel çerçeve sağlamaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • dil ve düşünce ilişkisinin temel kavramlarını tanıyacaklar
  • dil felsefesini anlayacaklar
  • dil ve düşüncenin bilişsel temellerini öğrenecekler
  • dil ve düşünce arasındaki ilişkiyi disiplinlerarası bir perspektifte değerlendirebileceklerdir
Tanımı Bu ders dil ve düşünce ilişkisini felsefe, dilbilim, bilişsel psikoloji ve sinirbilimi açısından ele almaktadır.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dil ve Düşünce Introduction: Opening up options in Language and Thought Interdisciplinary Themes. (2003) Carruthers, P & Boucher, J. (Eds)
2 Dil ve Düşünce Thinking Through Language Bloom, P & Keil, F.C. (2001). Mind and Language, 16:4, 351-367
3 Dilin Kökeni Charles Hockett (1960)
4 Dil ve Evrim Stein, J. F. (2003). Why did language develop? International Congress Series, 1254: 207-213
5 Dil ve düşünce ile ilgili kuramlar Pinker, S. (2003). In S. Kirby & M. Christiansen (Eds.), Language evolution: States of the Art (pp. 16-37) New York, Oxford University Press.
6 Dil ve düşünce ile ilgili kuramlar Harris,R. & Taylor, T.T. (1997) Landmarks in Linguistic Thought I: The Western Tradition From Socrates to Saussure. Routledge, U.K. Chapter 13 : Humboldt on Linguistic and Mental Diversity
7 Ara sınav Gözden geçirme - Ders notları
8 Dil ve düşünce ile ilgili kuramlar Harris,R. & Taylor, T.T. (1997) Landmarks in Linguistic Thought I: The Western Tradition From Socrates to Saussure. Routledge, U.K. Chapter 16: Saussure on Language and Thought
9 Dil ve düşünce ile ilgili kuramlar Joseph, J.E., Love, .N & Taylor, T.T. (2001) Landmarks in Linguistic Thought II: Routledge, U.K. Chapter 4: Whorf on Language and Thought
10 Dil ve düşünce ile ilgili kuramlar Chomsky, N. (2002) New Horizons in the Study of Language and Mind, Cambridge Uni. Press. U.K.
11 Duygular ve düşünce Clore, G., L. & Huntsinger, J. R. (2007). How emotions inform judgment and regulate thought.Trends in Cognitive Science, 11(9): 393–399.
12 Dil patolojileri ve düşünce Siegal,M., Varley, R and Want,S.C. (2001). Mind over grammar: reasoning in aphasia and development. Trends in Cognitive Sciences, 5 (7): 296-301.
13 İkidillilik ve düşünce Pavlenko, A. (2011) Thinking and Speaking in Two Languages
14 Dönemin gözden geçirilmesi Ders notları
15 Final Sınavı
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Dersin Kitabı Yukarıda belirtilen kitap bölümleri, ders sorumlusu tarafından sağlanan güncel okumalar ve power point sunumları.
Diğer Kaynaklar Konu ile ilgili bilimsel makaleler

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
30
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
30
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
10
5
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
20
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
10
Final / Sözlü Sınav
1
15
    Toplam
143

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Psikoloji alanındaki kavram ve görüşleri bilimsel yöntemlerle inceleyebilmek, verileri yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek X
2 Bilimsel düşünce anlayışına, eleştirel düşünme becerilerine sahip olabilmek, insan davranışı, zihin ve deneyimleri konusunda ilgi ve merak geliştirebilmek, edinilen bilgileri değerlendirip, süzgeçten geçirebilmek X
3 Psikoloji alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri yerel ve küresel düzeyde kullanabilmek X
4 Psikolojiye katkıda bulunabilecek diğer disiplinlerden yararlanabilmek ve bu disiplinlere ilişkin temel bilgilere sahip olmak X
5 Psikoloji ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olmak X
6 Psikolojinin, bilimsel bir disiplin olarak konumlanışını, davranışsal ve zihinsel süreçleri tarihsel bir perspektifle nasıl ele aldığı ve hangi yöntemlerle incelediği bilgisine sahip olmak X
7 Temel kuramsal yaklaşım ve bakış açılarının (davranışsal, biyolojik, bilişsel, evrimsel, sosyal, gelişimsel, hümanistik, psikodinamik ve sosyokültürel) belirgin vurgularını ayırt edebilmek, karşılaştırma yapabilmek, benzerlik ve farklılıklarını, katkı ve sınırlılıklarını ifade edebilmek X
8 Nicel ve nitel veriye dayalı psikoloji bilgilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilecek şekilde etkin anlatım ve dil becerileriyle ifade edebilmek X
9 Kişilerarası duyarlılığa, toplumsal olay ve sorunlara yönelik farkındalığa sahip olmak ve bu konudaki duyarlık ve farkındalıklarının aynı zamanda, psikoloji bilgisine, sorusuna ve araştırmalarına da eşlik edebilmesini sağlamak X
10 Psikoloji alanında edinilen kuramsal ve uygulamalı bilgileri endüstri alanında etkin ve verimli bir şekilde kullanabilmek, sorunlara çözüm üretebilmek ve endüstriyel gelişime katkı sağlayabilmek X
11 Psikolojik ölçme ve değerlendirme için gerekli teknik ve araçgereç bilgisine sahip olmak X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest