PSY 201 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Gelişim Psikolojisine Giriş I
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
PSY 201
Güz
3
0
3
5

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu dersin amacı, gelişim psikolojisindeki alt alanları psikoloji öğrencilerine derinlemesine tanıtmaktır. Ders içeriğinde kapsanan konular gelişim psikolojisinin tarihçesi, doğum öncesi ve sonrası gelişim, çocukluk dönemi gelişimi ve ergenlik dönemleridir. Bu konularla ilgili kuramlar ele alınıp incelenmekte ve tartışılmaktadır
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
 • Bilimsel yöntemi, araştırma düzenlerini ve temel gelişimsel çalışmaları açıklayabilecetir.
 • Fiziksel, psikolojik ve sosyal gelişim arasındaki farklılıkları açıklayabilecektir.
 • Doğum öncesi gelişimi açıklayabilecektir.
 • Döllenme, genetik anomalileri açıklayabilecektir.
 • Bebeklikte dünyayı keşfederken kullandığı refleksleri, kaba motor ve ince motor gelişimini açıklayabilecektir.
 • Bebeklikte öğrenme, bilişsel gelişimi ve dil gelişimini açıklayabilecektir.
 • Bebeklikte duygusal gelişimi ve bağlanmayı açıklayabilecektir.
 • Erken çocuklukta bilişsel gelişimi ve dil gelişimini açıklayabilecektir.
 • Erken çocuklukta duygusal gelişimi ve psikolojik gelişimi açıklayabilecektir.
 • Erken çocuklukta ahlak gelişimini ve cinsiyet gelişimini açıklayabilecektir.
 • Okul öncesi çocuklukta dil gelişimini ve bilişsel gelişimi açıklayabilecektir.
 • Okul öncesi çocuklukta duygusal gelişimi ve kişilik gelişimini ebeveynler ve arkadaşlar bağlamında açıklayabilecektir.
 • Erikson'un ve Freud'un bebeklikte ve çocuklukta kişilik gelişimine dair teorilerini açıklayabilecektir.
 • Piaget'nin çocuklukta bilişsel gelişime dair teorisini açıklayabilecektir.
 • Piaget'nin bilişsel gelişim teorisinin dört ayrı aşamasını açıklayabilecektir.
Tanımı Döllenmeden ergenliğe kadar geçen süre içinde fiziksel, psikolojik ve sosyal gelişimi incelemek

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş: Dersin amaçları ve içeriği - Ödev konuları Ders programının değerlendirilmesi
2 Giriş: Gelişimin doğası Santrock, J. W. (2011). Life-Span Development (13rd Edition). New York, NY: McGraw Hill. Chapter 1 (pp. 1-21)
3 Giriş: Gelişim Teorileri, Yaşam boyu gelişimde araştırma Santrock, J. W. (2011). Life-Span Development (13rd Edition). New York, NY: McGraw HillChapter 1 (pp. 22-48)
4 Biyolojik başlangıçlar Santrock, J. W. (2011). Life-Span Development (13rd Edition). New York, NY: McGraw Hill. Chapter 2 (pp. 50-78)
5 Doğum öncesi gelişim ve doğum Santrock, J. W. (2011). Life-Span Development (13rd Edition). New York, NY: McGraw Hill. Chapter (pp.79-107)
6 Ara sınav-1 Santrock, J. W. (2011). Life-Span Development (13rd Edition). New York, NY: McGraw Hill. Chapter 9 (pp. 274-311) - Chapter 10 (pp. 312-346)
7 Bebeklikte fiziksel gelişim Santrock, J. W. (2011). Life-Span Development (13rd Edition). New York, NY: McGraw Hill. Chapter 4 (pp. 108-144)
8 Bebeklikte bilişsel gelişim Santrock, J. W. (2011). Life-Span Development (13rd Edition). New York, NY: McGraw Hill. Chapter 5 (pp. 145-176)
9 Bebeklikte sosyo-duygusal gelişim Santrock, J. W. (2011). Life-Span Development (13rd Edition). New York, NY: McGraw Hill. Chapter 6 (pp. 177-204)
10 Erken çocukluk döneminde fiziksel ve bilişsel gelişim Santrock, J. W. (2011). Life-Span Development (13rd Edition). New York, NY: McGraw Hill. Chapter 7 (pp. 208-240)
11 Arasınav-2
12 Erken çocukluk döneminde sosyo-duygusal gelişim Santrock, J. W. (2011). Life-Span Development (13rd Edition). New York, NY: McGraw Hill. Chapter 8 (pp. 241-272)
13 Orta ve geç çocukluk döneminde fiziksel ve bilişsel gelişim Santrock, J. W. (2011). Life-Span Development (13rd Edition). New York, NY: McGraw Hill. Chapter 9 (pp. 274-311)
14 Orta ve geç çocukluk döneminde sosyo-duygusal gelişim Santrock, J. W. (2011). Life-Span Development (13rd Edition). New York, NY: McGraw Hill. Chapter 10 (pp. 312-346)
15 Dönemin gözden geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Dersin Kitabı Life Span Development, 13th Eds. Santrock, J.W. McGraw-Hill International Edition: 2011.
Diğer Kaynaklar Power point sunumları

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
2
60
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
2
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
2
30
Final / Sözlü Sınav
1
40
    Toplam
180

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Psikoloji alanındaki kavram ve görüşleri bilimsel yöntemlerle inceleyebilmek, verileri yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek X
2 Bilimsel düşünce anlayışına, eleştirel düşünme becerilerine sahip olabilmek, insan davranışı, zihin ve deneyimleri konusunda ilgi ve merak geliştirebilmek, edinilen bilgileri değerlendirip, süzgeçten geçirebilmek X
3 Psikoloji alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri yerel ve küresel düzeyde kullanabilmek X
4 Psikolojiye katkıda bulunabilecek diğer disiplinlerden yararlanabilmek ve bu disiplinlere ilişkin temel bilgilere sahip olmak X
5 Psikoloji ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olmak X
6 Psikolojinin, bilimsel bir disiplin olarak konumlanışını, davranışsal ve zihinsel süreçleri tarihsel bir perspektifle nasıl ele aldığı ve hangi yöntemlerle incelediği bilgisine sahip olmak X
7 Temel kuramsal yaklaşım ve bakış açılarının (davranışsal, biyolojik, bilişsel, evrimsel, sosyal, gelişimsel, hümanistik, psikodinamik ve sosyokültürel) belirgin vurgularını ayırt edebilmek, karşılaştırma yapabilmek, benzerlik ve farklılıklarını, katkı ve sınırlılıklarını ifade edebilmek X
8 Nicel ve nitel veriye dayalı psikoloji bilgilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilecek şekilde etkin anlatım ve dil becerileriyle ifade edebilmek X
9 Kişilerarası duyarlılığa, toplumsal olay ve sorunlara yönelik farkındalığa sahip olmak ve bu konudaki duyarlık ve farkındalıklarının aynı zamanda, psikoloji bilgisine, sorusuna ve araştırmalarına da eşlik edebilmesini sağlamak X
10 Psikoloji alanında edinilen kuramsal ve uygulamalı bilgileri endüstri alanında etkin ve verimli bir şekilde kullanabilmek, sorunlara çözüm üretebilmek ve endüstriyel gelişime katkı sağlayabilmek X
11 Psikolojik ölçme ve değerlendirme için gerekli teknik ve araçgereç bilgisine sahip olmak X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest