Dersler


TURK 100  Türk Dili

Bu derste, öğrencilerin yazılı ve sözlü iletişim araçlarını etkili ve doğru şekilde kullanması üzerinde durulacaktır. Derste anlama, anlatma, okuma ve yazma etkinliği üzerinde çalışma yapılarak, çeşitli sözlü ve yazılı anlatım türleri irdelenecek ve eleştirel bir bakış açısıyla incelenecektir. Yazılı anlatımın temeli olan noktalama işaretleri ve yazım kuralları sezdirilecek, etkili ve sağlam ifade için bu kuralların doğru kullanımı sağlanacaktır. Sözlü anlatımda ise öğrenci, beden dilini kullanma, vurgu ve tonlamaya özen gösterme, sunum yapma teknikleri gibi konularda donanımlı bir hale getirilecektir.


IUE 100  Akademik ve Sosyal Oryantasyon

İdari Birimlerin SunumlarıAkademik Birimlerin SunumlarıÖğrenci Kulüplerinin sunumları


SFL 1013  İkinci Yabancı Diller I


PSY 103  Psikolojide Niceliksel Yöntemler I

Bu ders kapsamında psikoloji alanında kullanılan istatistiksel yöntemlere yönelik temel bilgiler öğretilmektedir. Temel hipotez test etme ve psikolojik veri analizlerinin yürütülmesinin öğretilmesine ek olarak öğrencilere aşağıdaki istatistiksel testlere dair bilgi verilmektedir:korelasyon, regresyon, ki-kare testi. Öğrenciler bu testlerin temelinde yatan temel ögelerin yanı sıra bu testleri yürütülmesini elle hesaplayarak yapacaklardır. Aynı zamanda öğrenciler bu testleri SPSS istatistik programında yürütmeyi öğreneceklerdir.


ENG 101  İngilizcede Akademik Beceriler I

ENG 101 birinci sınıf öğrencileri için zorunlu bir derstir. Okuma, dinleme, yazma ve konuşma gibi zihinsel becerileri geliştirmeye yöneliktir. Bu derste, öğrencilerin güncel metinler okuyarak ve dinleyerek, metnin bölümlerini anlama, hızlı ve etkin okuma, farklı metinlerdeki fikirler arası bağlantı kurma becerilerini kullanmaları ve metinleri bir öğrenme çıktısı oluşturacak şekilde etkili bir kaynak olarak kullanmayı öğrenmeleri hedeflenmiştir. Konuşma ve yazma becerilerinde ise kaynak kullanma, bir ifadeyi başka sözcükler kullanarak anlatabilme, alıntı yapabilme, özet yapabilme ve sentez yapabilme yer almaktadır. Bu dersi alan öğrenciler bir konudaki fikirlerini destekleyerek, anlam bütünlüğü olan, öz, bilgi verici ya da ikna edici metinler yazmayı öğreneceklerdir.


PSY 101  Psikolojiye Giriş I

Bu derste psikoloji biliminin kuramsal ve uygulamalı alanları genel çizgileri ile öğrencilere tanıtılır.


MATH 111  Temel Matematik

Kümeler, fonksiyonlar, matrisler, istatistiğe giriş, veri tipleri ve verileri gruplama, olasılık fonksiyonu, permütasyon, kombinasyon, olasılık hesaplamaları, rasgele değişkenler, beklenen değer ve varyansları, dağılımları.


ENG 102  İngilizcede Akademik Beceriler II

ENG102 dersi birinci sınıf öğrencileri için zorunlu bir derstir. Okuma, dinleme, yazma ve konuşma gibi zihinsel becerileri geliştirmeye yöneliktir. Öğrencilerimizin akademik dinleme becerileri bir ders ya da bir tartışmada geçen önemli / ilgili bilgiyi dinleyerek, okuma becerileri ise güncel akademik metinler okuyarak ve sonra bu bilgileri kullanıp bir öğrenme çıktısı oluşturmaları sonucunda gelişecektir. Konuşma becerisi akademik sunumlara ağırlık vermektedir. Öğrencilerimiz, düşünce ve fikirlerini anlamlı bir bütünlük içinde, karşısındakini ikna edecek şekilde ifade etmeye hazırlanacaktır. Yazma becerisi daha çok konuşma aktüvütelerini pekiştirmeye yöneliktir.


PSY 104  Psikolojide Niceliksel Yöntemler II

Bu ders kapsamında psikoloji alanında kullanılan istatistiksel yöntemlere yönelik temel bilgiler öğretilmektedir. Temel hipotez test etme ve psikolojik veri analizlerinin yürütülmesinin öğretilmesine ek olarak öğrencilere aşağıdaki istatistiksel testlere dair bilgi verilmektedir: t testi, ANOVA ve parametrik olmayan testler. Öğrenciler bu testlerin temelinde yatan temel ögelerin yanısıra bu testleri yürütülmesini elle hesaplayarak yapacaklardır. Aynı zamanda öğrenciler bu testleri SPSS istatistik programında yürütmeyi öğreneceklerdir.


SFL 1024  İkinci Yabancı Diller II


PSY 106  İnsan Davranışının Biyofizyolojik Temelleri

Davranışın biyolojik temelleri. Sinir sisteminin, beynin yapısı ve işlevleri. İlaçların bilinçlilik ve davranış üzerindeki etkileri.


PSY 102  Psikolojiye Giriş II

Psikolojinin ilgi çekici birbirinden farklı konularını içeren bu ders zorunlu bölüm dersidir (bölüm dışı seçmeli alınabilir). Alışılagelmiş ders formatı dahilinde ders anlatımı yerine; bu ders psikolojinin ana kuramlarını kapsayacak şekilde, öğrencilerin tartışma, sunum ve hatta sınıf içi ve dışı küçük uygulamaları cesaretlendirecek şekilde dizayn edilmiştir. Dersin amaçlarının yapılandırılmasında American Psychological Association (APA)'ın 2002 yılında psikoloji dersleri için nitelikli kapsam önerileri dikkate alınmıştır.


HIST 100  Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Dersin içeriği, Atatürk önderliğinde Türk milletinin geçirdiği inkılap tarihini kapsamaktadır. Osmanlı Devleti'nin yıkılış sebepleri irdelenerek, fiilen yok olmuş bir devletten Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin nasıl kurulduğu belgeler ışığında değerlendirilmektedir. İlke ve inkılapların anlamı ve önemi üzerinde durularak yakın dönem tarihimiz aydınlatılmaya çalışılmaktadır. Geçmişten günümüze küresel sorunlar ve olası çözümleri tartışılmaktadır.


SFL 201  İkinci Yabancı Diller III


PSY 205  Psikolojide Araştırma Yöntemleri I

Bu ders öğrencilerin bilimsel düşünme ve bilimsel sorgulama becerilerini kazandırmaya yönelik olarak desenlenmiştir.


PSY 203  Sosyal Psikoloji I

Bu derste öğrencilere sosyal psikolojinin temel konu (örn. sosyal etki süreçleri, grup süreçleri), yaklaşım ve araştırma yöntemleri tanıtılmaktadır.


PSY 201  Gelişim Psikolojisine Giriş I

Döllenmeden ergenliğe kadar geçen süre içinde fiziksel, psikolojik ve sosyal gelişimi incelemek


SFL 202  İkinci Yabancı Diller IV


PSY 202  Gelişim Psikolojisine Giriş II

Yaşam boyu gelişim basamaklarının ele alındığı ‘Gelişim Psikolojisine Giriş-I’ dersinin devamı niteliğinde olan bu ders; ergenlik, erken, orta ve geç dönem yetişkinlik ile ölüm evrelerine ilişkin gelişimsel teorileri ve araştırma bulgularını içermektedir.


PSY 212  Sosyal Psikoloji II

Bu derste öğrencilere sosyal psikolojinin temel konu (örn. sosyal etki süreçleri, grup süreçleri), yaklaşım ve araştırma yöntemleri tanıtılmaktadır.


PSY 216  Psikolojide Araştırma Yöntemleri II


ECON 140  Sağlık Ekonomisine Giriş

Bu ders, sağlık ve tıbbi bakım piyasalarının analizine ekonomik bir bakış sağlar. Ders, sağlık üretimi, tıbbi bakım üretim ve tüketimi, sağlık ve zenginlik arasındaki ilişki, sağlık piyasalarının işleyişi ve sağlık sigortalarını incelemektedir.


PSY 305  Endüstriyel Psikoloji

Bu derste öğrencilere iş ortamındaki davranışı etkileyen farklı psikolojik süreçler ve psikoloji teori ve yaklaşımlarının iş ortamındaki uygulamaları tanıtılmaktadır


PSY 303  Algı Psikolojisi

Bu ders insan duyusal ve algısal sistemlerine temel bir giriş niteliği taşımaktadır. Bu araştırma alanındaki tarihsel eğilim nedeniyle, daha çok görsel algı sistemleri ve prensipleri üzerinde durulacaktır. Bunun yanında diğer duyu alanları da detaylı olarak çalışılacaktır.


PSY 307  Kişilik Kuramları

Kişilik kuramlarının tarihçesi, normal gelişime yönelik açıklamaları ve psikopatolojinin etiyolojisini ele alışları incelenir


POOL 005  GED - Sosyal Bilimler C: Sanat ve İletişim


PSY 405  Bilişsel Psikoloji

İnsanın temel bilişsel özelliklerini ve kullanılan temel araştırma yöntemlerini tanıtmak.


PSY 206  Öğrenme Psikolojisi

Bu derste öğrenmenin ilkeleri incelenmektedir. Alışma, duyarlılaşma, klasik koşullanma, edimsel koşullanma ve bunların uygulamaya ilişkin aktarımları konusunda kuramsal ve pratik konular üzerinde durulmaktadır


ENG 310  İngilizce Temel Konuşma Becerileri

ENG 310 dersi 3. sınıf öğrencileri için zorunlu bir derstir. Öğrencilerin akademik ya da mesleki alanlarda kendilerini daha iyi ifade edemilmeleri amacıyla tasarlanmıştır. Bu ders, akademik ve mesleki alanlarda "Pecha Kucha" olarak bilinen kısa sunumlara ve münazaralara katılmayı kapsar.


PSY 204  Klinik Psikoloji

Klinik psikolojinin tarihçesi, değerlendirme, gözlem ve test uygulama, klinik müdahale yöntemleri ve klinik psikolojinin yakın ilişki içinde olduğu diğer alanlarla ilişkileri incelenecektir.


POOL 004  GED - Sosyal Bilimler B: İnsan ve Toplum


ST 304  Staj (4 hafta)

Staj, bölümün uygun gördüğü kurumda üç haftalık saha deneyimi kazanılmasını öngörmektedir. Öğrencilerin stajlarını başarıyla tamamlayabilmeleri için İEÜ Staj Rehberi’ndeki prosedürü izlemeleri gerekmektedir.


ENG 410  Kariyer gelişimi için İngilizce

Bu ders, öğrencileri mezun olduktan sonra karşılaşacakları bu süreçlerle daha iyi donatmak için, iş ya da lisansüstü eğitim başvuru süreçlerinin tamamını kapsamaktadır. Bu kapsam dahilinde öğrencilere, iş ya da lisansüstü eğitim ilanlarını bulma, buldukları bu ilanlara uygun ön yazı ya da CV yazma, niyet mektubu yazma ve son olarak bu pozisyon ya da akademik program için görüşme / mülakat yapabilme becerileri kazandırılacaktır. Daha sonra derste, bu görüşmeleri başarıyla geçtiği varsayılan öğrencilere, iş ortamında ihtiyaç duyacakları beceriler sunulacaktır.


PSY 304  Psikopatoloji

Bu dersin amacı bilimsel ve klinik perspektiflerden, farklı bakış açıları göz önüne alınarak, normal dışı davranış üzerine bir anlayış geliştirmektir.


POOL 006  GED - Toplumsal Bilinç ve Etik Değerler


PSY 432  Bağımsız Çalışma

Psikolojide araştırma yapma sürecini araştırma önerisinden, araştırmanın sonuçlandırılıp raporlanmasına kadar tanıtmak ve yapılması gereken tüm prosedürleri öğretmek hedeflenmektedir.


POOL 007  GED - İnovasyon ve Girişimcilik


Seçmeli Dersler


PSY 100  Psikolojide Okuma ve Yazma

Bu ders, psikoloji eğitim ve öğretimi sürecinde öğrencilerin gereksinim duydukları sunum hazırlama, yazma, okuma ve ifade etme temel bilgi ve becerilerin kazandırılması üzere düzenlenmiştir. Ders kapsamında öğrencilerin ofis programlarından PowerPoint’i etkili bir biçimde kullanabilmeleri, psikolojiye ilişkin klasik çalışmalar hakkında okumalar yapmaları, yaptıkları okumalara ilişkin reaksiyon metinleri oluşturmaları ve bunları APA stilini kullanarak düzenleyebilmeleri ve sunabilmeleri konuları yer almaktadır.


PSY 301  Psikolojik Danışmanlık ve Rehberliğin İlkeleri

Ders temel olarak öğrencilere psikolojik danışma sürecini yönlendiren psikolojik süreçlerle ilgili bilgileri ve bu meslek alanına katkıda bulunan teorileri kapsamaktadır.


PSY 302  Psikometri

Bu ders öğrencileri; psikolojik testlerin doğası, amaçları ve kullanımı, psikometrinin tarihsel gelişimi, psikometride etik, psikometriyle ilgili temel istatistiksel kavramlar, normlar ve test puanlarının yorumlanması, klasik test kuramındaki güvenirlik ve türleri ile geçerlik ve geçerlikle ilgili yapılan çalışmaların türleri konusunda bilgilendirmek üzere düzenlenmiştir


PSY 311  Klinik Gözlem ve Görüşme

This is an experiential course designed to help you develop and refine the basic attitudes as well as micro-counseling skills crucial to the interviewing and psychotherapy process. Advanced clinical interviewing skills are also covered. We’ll review, discuss, role play, observe, and practice clinical interviewing skills throughout the course. You’ll be expected to take risks and try out interviewing skills in front of your classmates. You’ll also be expected to treat everyone in the class with respect. Because helping professionals function in a multicultural world, this course will consider and explore cultural knowledge and sensitivity. In particular, we examine many forms or dimensions of clinical interviewing, including the intake interview, suicide assessment interviewing, and mental status examination. This course also briefly focuses on the application of interviewing skills to child, adolescent, and couple/family work. Teaching Methods will involve: Lectures/class demonstrations, role play\\Guest lectures/student presentations\\Video presentations\\Class discussion\\Experiential assignments


PSY 312  Psikolojik Danışmanlık Uygulamaları

Ders, formal öğretimin yanı sıra, danışma becerilerinin etkileşimli ögretim yoluyla ikili, üçlü ya da daha geniş gruplarda gösteriminden oluşmaktadır. Öğrenciler, becerilerin “rol oynama”, yaşantı, pratik ve tartışmalar aracılığıyla öğrenmeye çalışacaklar ve sergiledikleri performansa ilişkin geri bildirim alacaklardır.


PSY 313  Evrimsel Psikoloji

Evrimsel psikoloji, psikolojinin bir alt alanı olmaktan ziyade, genel olarak psikoloji hakkında farklı bir düşünme biçimidir. Geleneksel psikoloji oldukça canlı ve zengin bir alan olmakla beraber, “zihinsel desenleme”ye ilişkin olarak kapsayıcı bir kurama sahip olmaması bakımından sıklıkla eleştirilmektedir. Evrimsel psikolojik yaklaşım işte bu eksikliği giderme çabasında bir yaklaşımdır. Ek olarak, geleneksel psikolojinin algı, düşünme, öğrenme, motivasyon, sosyal davranış gibi alanlarında ortaya koyduğu sağlam bilgi birikimi evrimsel perspektiften ele alındığında daha anlamlı hale gelmektedir.


PSY 314  Sosyal Psikolojide Çağdaş Gelişmeler

Bu derste sosyal psikolojideki çağdaş yaklaşım ve araştırmalar okumalar yapılarak tartışılmaktadır


PSY 316  İleri Fizyolojik Psikoloji

Bu ders öğrencilere davranışın fizyolojik temelleri ile ilgili gelişmiş bir anlayış sağlamaktır. Tartışma konuları sinir sisteminin işlevi ve yapısını moleküler düzeyde incelemektedir.


PSY 320  Adli Psikoloji

Bu ders, psikoloji alanındaki araştırma ve teorinin yasal süreci nasıl bilgilendirdiğini göstererek, psikoloji ve hukuk arasındaki ilişkinin anlaşılmasını sağlar. Başlıklar, suç ve suçluluk, şiddet ve sindirme, cinsel istismar, sosyal risk faktörleri, suç mağdurları, düzeltici mekanizmalar, mahkemelerin işleyiş biçimi, çocuk tanıklardan ifade alma ve etik konuları içerir. Ayrıca, mahkemeler ve diğer adli yapılar için hazırlanan raporlar ele alınacaktır. Öğrencilere ilgili teori ve araştırmaların gerçek yaşam olayları ve pratiğine uygulanışı tanıtılacaktır.


PSY 401  Psikolojide Ölçme Araçları Geliştirme

Bu ders, öğrencilere psikolojinin farklı alanlarında geliştirilen testlerle ilgili bilgi vermek ve bir test geliştirme sürecini yaşatarak onlara deneyim kazandırmak üzere düzenlenmiştir.


PSY 404  Çocuk ve Ergen Psikopatolojisi

Çocuk ergen psikopatolojilerinin etiyolojileri ve tedavileri farklı bakış açıları temel alınarak incelenir.


PSY 408  Sağlık Psikolojisi

Bu dersin amacı sağlık psikolojisinin temel çalışma konuları olan hastalık, hastalığa uyum sağlama, yaşam kalitesi, sağlık davranışları gibi kavramları ve sağlık psikolojisi alanında temel olarak kullanılan araştırma yöntemlerini öğrencilere tanıtmaktır


PSY 409  Kültürler Arası Psikoloji

Bu derste kültürün psikolojinin çeşitli alt alanlarında, özellikle de klinik psikoloji alanındaki etkileri incelenmektedir. Dezavantajlı grupların yaşadıkları deneyimlerin aklı sağlığını nasıl etkilediği dönem içinde tartışılacaktır.


PSY 411  Psikolojinin Felsefi Temelleri

Felsefenin temel alanlarını oluşturan ve psikoloji ile yakın ilişkisi bulunan zihin felsefesi, dil felsefesi ve bilim felsefesinin temel sorunları bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.


PSY 413  Psikoterapilere Giriş

Bu derste belli başlı psikoterapi yaklaşımları öğrencilere anlatılacaktır. Farklı yaklaşımların benzerlikleri ve farklılıklarını karşılaştırarak kritik bir çerçeve oluşturulacaktır


PSY 414  Uygulamalı Psikolojik Testler

Bu derste klinik psikoloji alanında ölçme ve değerlendirmenin tarihsel gelişimi ele alınacaktır. Derste kişilik, zekâ, nöropsikolojik fonksiyonlar ve psikopatolojiyi değerlendirmek üzere geliştirilmiş farklı testler, psikometrik özellikleri de ele alınarak anlatılacaktır.


PSY 415  İnsan Cinselliği

Bu dersin amacı insan cinselliğini anatomik yapılar, cinsel gelişim, cinsel kimlik ve yönelim, cinsel yolla bulaşan hastalıklar, güvenli seks, cinsel hastalıklar ve parafilileri kapsayacak şekilde tanıtmaktır.


PSY 416  Sistemler ve Kuramlar Yaklaşımıyla Psikoloji Tarihi

Sigmun Freud 1890'lı yıllarda nasıl bir sosyokültürel ortamda hangi tip hastaları görerek teorisini geliştirmeye başladı. Daha sonra hangi sorunlarla karşılşınca teorisini daha geliştirdi. Ondan sonra gelen psikanaliz kuramcıları teoriyi nasıl modifiye etti, insana ve patolojiye yaklaşımları nasıl değişti. Ders içinde bu konular 1900-1990 yıları içinde kalan zaman diliminde incelenek.


PSY 418  Dil ve Düşünce

Bu ders dil ve düşünce ilişkisini felsefe, dilbilim, bilişsel psikoloji ve sinirbilimi açısından ele almaktadır.


PSY 420  Nöropsikolojik Değerlendirme

Bu ders, nöropsikolojinin üç önemli konusu (bilişsel işlevler ile beyin yapıları arasındaki ilişki, nöropsikolojik değerlendirmenin uygulanması ve nöropsikiyatrik hastalıklardaki bilişsel bozulmaların özellikleri) hakkında bilgi kazandırmak üzere düzenlenmiştir.


PSY 422  Trafik Psikolojisi

Bu derste sürücü davranışları, psikoteknik değerlendirme, risk alma, sürücülerin rehabilitasyonu gibi trafik psikolojisi konuları kuramsal ve uygulamalı olarak işlenmektedir.


PSY 423  Motivasyon

Sizi psikoloji öğrenmeye güdüleyen nedir? Kariyerinizin ne olacağına nasıl ve neden karar verdiniz? Neden bazı çalışanlar diğerlerinden daha çok çalışırlar? Çalışanların iş motivasyonunu güdüleyen faktörler nelerdir? Daha çok para kazanacakları için mi daha çok çalışırlar? Yoksa çalışmak için içten gelen bir takım güdülere mi sahiptirler? Neden bazı çalışanlar diğerlerinden daha fazla enerjiye sahiptirler? İş tutulması yüksek olan çalışanlar diğerlerine göre daha mı üretici olurlar? Bu soruların yanıtları, motivasyon ve duygulara ilişkin çeşitli kuramlar temelinde bu derste tartışılacaktır.


PSY 424  Bireysel Farklılıklar

Bu ders duygusal, bilişsel ve motivasyonel yönden kişiler arası farkları incelemektedir. Bireyler arası farklılıkların ortamsal faktörler ile etkileşime geçerek sosyal davranışını nasıl şekillendirdiğini öğretmeyi amaç edinmektedir. Bu bireysel özellikler ve çevrenin etkileşimini tartışmayı hedeflemektedir.


PSY 497  Psikolojide Araştırma Projesi Geliştirme

Bu derste, psikolojide araştırma yapmayı literatür taramasından, araştırma önerisi yazmaya kadar tanıtmak ve yapılması gereken tüm prosedürleri öğretmek hedeflenmektedir.


PSY 498  Psikolojide Araştırma Projesi Uygulama ve Raporlama

Psikolojide araştırma yapma sürecini araştırma önerisinden, araştırmanın sonuçlandırılıp raporlanmasına kadar tanıtmak ve yapılması gereken tüm prosedürleri öğretmek hedeflenmektedir.