Bizi takip edin
|
EN

Dersler


SFL 1013  İkinci Yabancı Diller I


ENG 101  İngilizcede Akademik Beceriler I

Bu derste öğrencilerin akademik becerilerini İngilizce dilinde gerçekleştirebilmeleri hedeflenmektedir.


TURK 100  Türk Dili

Bu derste, öğrencilerin yazılı ve sözlü iletişim araçlarını etkili ve doğru şekilde kullanması üzerinde durulacaktır. Derste anlama, anlatma, okuma ve yazma etkinliği üzerinde çalışma yapılarak, çeşitli sözlü ve yazılı anlatım türleri irdelenecek ve eleştirel bir bakış açısıyla incelenecektir. Yazılı anlatımın temeli olan noktalama işaretleri ve yazım kuralları sezdirilecek, etkili ve sağlam ifade için bu kuralların doğru kullanımı sağlanacaktır. Sözlü anlatımda ise öğrenci, beden dilini kullanma, vurgu ve tonlamaya özen gösterme, sunum yapma teknikleri gibi konularda donanımlı bir hale getirilecektir.


MATH 111  Temel Matematik

Kümeler, fonksiyonlar, matrisler, istatistiğe giriş, veri tipleri ve verileri gruplama, olasılık fonksiyonu, permütasyon, kombinasyon, olasılık hesaplamaları, rasgele değişkenler, beklenen değer ve varyansları, dağılımları.


PSY 103  Psikolojide Niceliksel Yöntemler I

Bu ders kapsamında psikoloji alanında kullanılan istatistiksel yöntemlere yönelik temel bilgiler öğretilmektedir. Temel hipotez test etme ve psikolojik veri analizlerinin yürütülmesinin öğretilmesine ek olarak öğrencilere aşağıdaki istatistiksel testlere dair bilgi verilmektedir:korelasyon, regresyon, ki-kare testi. Öğrenciler bu testlerin temelinde yatan temel ögelerin yanı sıra bu testleri yürütülmesini elle hesaplayarak yapacaklardır. Aynı zamanda öğrenciler bu testleri SPSS istatistik programında yürütmeyi öğreneceklerdir.


IUE 100  Oryantasyon ve Kariyer Planlama

Bu ders, öğrencilerin üniversite hayatı ve kariyer hedefleri için gerekli becerileri tanımalarına yardımcı olacaktır. Bu beceriler arasında öz farkındalık, hedef belirleme, zaman yönetimi, etkili iletişim, farkındalık ve analitik düşünme yer alır. Ders ayrıca öğrencilerin bağımlılık ve zorbalık gibi sorunlara karşı farkındalıklarını da artıracaktır.


PSY 101  Psikolojiye Giriş I

Bu ders psikoloji biliminin temel kuramsal ve uygulamalı alanlarını, araştırma yöntemlerini, davranışın evrimsel temellerini, insan beynindeki algılama merkezi, öğrenme mekanizmasını ve bilişsel süreçlerini incelemektedir.


SFL 1024  İkinci Yabancı Diller II


PSY 102  Psikolojiye Giriş II

Bu derste insan gelişimi, motivasyon, sosyal psikoloji, duygu, stres, sağlık, psikolojik bozukluklar ve müdahale yöntemleri temel düzeyde öğrencilere tanıtılır.


ENG 102  İngilizcede Akademik Beceriler II

ENG102 dersi birinci sınıf öğrencileri için zorunlu bir derstir. Okuma, dinleme, yazma ve konuşma gibi zihinsel becerileri geliştirmeye yöneliktir. Öğrencilerimizin akademik dinleme becerileri bir ders ya da bir tartışmada geçen önemli / ilgili bilgiyi dinleyerek, okuma becerileri ise güncel akademik metinler okuyarak ve sonra bu bilgileri kullanıp bir öğrenme çıktısı oluşturmaları sonucunda gelişecektir. Konuşma becerisi akademik sunumlara ağırlık vermektedir. Öğrencilerimiz, düşünce ve fikirlerini anlamlı bir bütünlük içinde, karşısındakini ikna edecek şekilde ifade etmeye hazırlanacaktır. Yazma becerisi daha çok konuşma aktivitelerini pekiştirmeye yöneliktir.


HIST 100  Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Dersin içeriği, Atatürk önderliğinde Türk milletinin geçirdiği inkılap tarihini kapsamaktadır. Osmanlı Devleti'nin yıkılış sebepleri irdelenerek, fiilen yok olmuş bir devletten Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin nasıl kurulduğu belgeler ışığında değerlendirilmektedir. İlke ve inkılapların anlamı ve önemi üzerinde durularak yakın dönem tarihimiz aydınlatılmaya çalışılmaktadır. Geçmişten günümüze küresel sorunlar ve olası çözümleri tartışılmaktadır.


PSY 106  İnsan Davranışının Biyofizyolojik Temelleri

Bu ders öğrencilere davranışın biyolojik temelleri, sinir sistemi, beynin yapısı ve işlevleri, ilaçların bilinçlilik ve davranış üzerindeki etkilerini tanıtmak üzere planlanmıştır.


PSY 104  Psikolojide Niceliksel Yöntemler II

Bu ders kapsamında psikoloji alanında kullanılan istatistiksel yöntemlere yönelik temel bilgiler öğretilmektedir. Temel hipotez test etme ve psikolojik veri analizlerinin yürütülmesinin öğretilmesine ek olarak öğrencilere aşağıdaki istatistiksel testlere dair bilgi verilmektedir: t testi, ANOVA ve parametrik olmayan testler. Öğrenciler bu testlerin temelinde yatan temel ögelerin yanısıra bu testleri yürütülmesini elle hesaplayarak yapacaklardır. Aynı zamanda öğrenciler bu testleri SPSS istatistik programında yürütmeyi öğreneceklerdir.


PSY 203  Sosyal Psikoloji I

Bu derste öğrencilere sosyal psikolojinin temel konu (örn. sosyal etki süreçleri, grup süreçleri), yaklaşım ve araştırma yöntemleri tanıtılmaktadır.


PSY 205  Psikolojide Araştırma Yöntemleri I

Bu ders öğrencilere bilimsel yöntemi, psikoloji araştırmalarında etik konularını, betimsel yöntemlerden gözlem ve anket araştırmalarını tanıtmak üzere planlanmıştır.


POOL 005  GED - Sosyal Bilimler C: Sanat ve İletişim


PSY 201  Gelişim Psikolojisine Giriş I

Bu ders, gelişim psikolojisindeki temel kavramları, yaşam boyu gelişim perspektifini, temel gelişim kuramlarını, araştırma yöntemlerini ve döllenmeden ergenlik dönemine kadar meydana gelen fiziksel, bilişsel ve sosyoduygusal gelişimi incelemektedir.


SFL 201  İkinci Yabancı Diller III


SFL 202  İkinci Yabancı Diller IV


PSY 202  Gelişim Psikolojisine Giriş II

Yaşam boyu gelişim basamaklarının ele alındığı ‘Gelişim Psikolojisine Giriş-I’ dersinin devamı niteliğinde olan bu ders; ergenlik, erken, orta ve ileri yetişkinlik ile ölüm evrelerine ilişkin fiziksel, bilişsel, sosyal ve duygusal gelişimsel evreleriyle ilgili gelişimsel teorileri ve araştırma bulgularını içermektedir.


ECON 140  Sağlık Ekonomisine Giriş

Bu ders, sağlık ve tıbbi bakım piyasalarının analizine ekonomik bir bakış sağlar. Ders, sağlık üretimi, tıbbi bakım üretim ve tüketimi, sağlık ve zenginlik arasındaki ilişki, sağlık piyasalarının işleyişi ve sağlık sigortalarını incelemektedir.


PSY 212  Sosyal Psikoloji II

Sosyal Psikoloji I’in devamı olan bu derste öğrencilere sosyal psikolojinin temel konu (örn. sosyal etki süreçleri, grup süreçleri), yaklaşım ve araştırma yöntemleri tanıtılmaktadır.


PSY 216  Psikolojide Araştırma Yöntemleri II

Psikolojide Araştırma Yöntemleri I dersinin devamı olarak tasarlanmış bu ders, neden-sonuç ilişkilerinin araştırıldığı deneysel yöntemleri içermektedir. Bilgisayar destekli deney tasarımı kapsamında uyaran hazırlamak ve sunmak, deneysel bir düzenek tasarlamak ve davranışsal veri toplamak için gerekli bilgisayar programlarının tanıtılması dersin içeriğini oluşturmaktadır. Ek olarak, bu ders kapsamında, öğrencilere Göz İzleme Cihazı ve BIOPAC sistemleri gibi fizyolojik ölçüm almak amacıyla kullanılan en yeni teknolojik sistemler tanıtılmaktadır.


PSY 307  Kişilik Kuramları

Bu ders kapsamında kişilik kuramlarının tarihçesi, normal gelişime yönelik açıklamaları ve psikopatolojinin etiyolojisini ele alışları incelenir.


PSY 305  Endüstriyel Psikoloji

Bu derste öğrencilere iş ortamındaki davranışı etkileyen farklı psikolojik süreçler ve psikoloji teori ve yaklaşımlarının iş ortamındaki uygulamaları tanıtılmaktadır.


PSY 303  Algı Psikolojisi

Bu ders insan duyusal ve algısal sistemlerine temel bir giriş niteliği taşımaktadır. Bu araştırma alanındaki tarihsel eğilim nedeniyle, daha çok görsel algı sistemleri ve prensipleri üzerinde durulacak fakat bütün duyu organları detaylı olarak çalışılacaktır.


PSIR 230  Felsefi Düşünce Tarihi

Bu ders, insan varoluşuna ilişkin Batı felsefe tarihinde derinlikli biçimde tartışılan soru ve konuları ele almaktadır. İnsan varoluşunda duyguların yeri nedir? Neyi, nasıl bilebiliriz? Bilgi ile salt inanç arasındaki fark nedir? Bilimsel yöntem nasıl mümkün olur? Geçmiş hatalarımızdan bir şeyler öğrenebilir miyiz? Varoluş ne anlama gelir? Özen, umut, ironi, düşüncesizlik ve kaygı gibi insani tutum ve duygulanımların bireysel ve kolektif varoluş içindeki yeri nedir? Bu sorular farkı düşünürler ve felsefi ekoller tarafından tartışıldıkları biçimlerde ele alınacak ve her birinin Batı felsefesi geleneği içindeki önemi derinlemesine incelenecektir.


PSY 334  Öğrenme Psikolojisi

Bu derste öğrenmenin ilkeleri incelenmektedir. Alışma, duyarlılaşma, klasik koşullanma, edimsel koşullanma ve bunların uygulamaya ilişkin aktarımları konusunda kuramsal ve pratik konular üzerinde durulmaktadır.


PSY 332  Klinik Psikoloji

Klinik psikolojinin tarihçesi, değerlendirme, gözlem ve test uygulama, klinik müdahale yöntemleri ve klinik psikolojinin yakın ilişki içinde olduğu diğer alanlarla ilişkileri incelenecektir.


POOL 004  GED - Sosyal Bilimler B: İnsan ve Toplum


ENG 310  İngilizce Temel Konuşma Becerileri

ENG 310 dersi 3. sınıf öğrencileri için zorunlu bir derstir. Öğrencilerin akademik ya da mesleki alanlarda kendilerini daha iyi ifade edemilmeleri amacıyla tasarlanmıştır. Bu ders, akademik ve mesleki alanlarda "Pecha Kucha" olarak bilinen kısa sunumlara ve münazaralara katılmayı kapsar.


PSY 336  Bilişsel Psikoloji

Dersin içeriği insanın temel bilişsel özelliklerini ve bilişsel psikolojide kullanılan temel araştırma yöntemlerini öğrencilere tanıtmayı içermektedir.


POOL 006  GED - Toplumsal Bilinç ve Etik Değerler


ENG 410  Kariyer gelişimi için İngilizce

Bu ders, öğrencileri mesleki yaşamlarına başladıklarında ihtiyaç duyacakları gerekli bilgi ve becerilerle donatmak için tasarlanmıştır. Bu ders, iş fırsatları bulma, özgeçmişler, iş başvuru formları, ön yazı mektupları, iş görüşmeleri ve takibi ve bunların yanı sıra iş teklifleri alma ve reddeilme gibi konular dahil iş başvurusu sürecinin tüm aşamalarını simüle eder


PSYST 400  Staj (4 hafta)

Staj, bölümün uygun gördüğü kurumda dört haftalık saha deneyimi kazanılmasını öngörmektedir. Öğrencilerin stajlarını başarıyla tamamlayabilmeleri için İEÜ Staj Rehberi’ndeki prosedürü izlemeleri gerekmektedir.


PSY 421  Psikopatoloji

Bu dersin amacı bilimsel ve klinik perspektiflerden, farklı bakış açıları göz önüne alınarak, normal dışı davranış üzerine bir anlayış geliştirmektir.


POOL 007  GED - İnovasyon ve Girişimcilik


PSY 432  Bağımsız Çalışma

Bu ders, özgün bir araştırma probleminin oluşturulmasını, ilgili literatürün taranmasını, hipotezlerin oluşturulmasını veri toplama araçlarının seçilmesi ve/veya oluşturulmasını, veri toplama ve analizini, sonuçların raporlanmasını ve projenin APA formatına göre sunulmasını içermektedir.


Seçmeli Dersler


PSY 300  Psikolojide Okuma ve Yazma

Bu ders, öğrencilerin psikoloji eğitimleri sürecinde gereksinim duydukları okuma, yazma ve fikirlerini psikolojik kavramları doğru bir şekilde kullanarak, uygun aracılarla (örn. sözel, poster ve yazılı bildiri) ve APA stiline uygun olarak ifade etmeleri konusunda temel bilgi ve becerilerin kazandırılması üzerine düzenlenmiştir. Ders kapsamında öğrenciler, bir araştırma konusu seçecek, bu konu ile ilgili araştırma yürütecek ve APA stiline uygun, kapak sayfası, özet, giriş, yöntem, bulgular, tartışma ve kaynakça bölümlerini içeren bir araştırma makalesi yazacaklardır. Öğrenciler yazdıkları araştırma makalesini dönem içinde hem sözel bildiri hem de poster bildiri formatında sunacaklardır. Bu derste öğrenciler, ofis programlarını (örn. Word, PowerPoint ya da Publisher) etkin bir biçimde kullanacak ve çalışmalarını sunabilmek için diğer grup üyeleriyle iş birliği içinde çalışacaklardır.


PSY 317  Psikometri

Bu ders öğrencileri; psikolojik testlerin doğası, amaçları ve kullanımı, psikometrinin tarihsel gelişimi, psikometride etik, psikometriyle ilgili temel istatistiksel kavramlar, normlar ve test puanlarının yorumlanması, klasik test kuramındaki geçerlik ve güvenirlik türleri konusunda bilgilendirmek üzere düzenlenmiştir.


PSY 318  Tutum ve Tutum Değişimi

Bu ders, tutumlara yönelik olguları psikoloji alan yazını ışığında incelemektedir.


PSY 321  Evrimsel Psikoloji

Evrimsel psikoloji, psikolojinin bir alt alanı olmaktan ziyade, genel olarak psikoloji hakkında farklı bir düşünme biçimidir. Geleneksel psikoloji oldukça canlı ve zengin bir alan olmakla beraber, “zihinsel desenleme”ye ilişkin olarak kapsayıcı bir kurama sahip olmaması bakımından sıklıkla eleştirilmektedir. Evrimsel psikolojik yaklaşım işte bu eksikliği giderme çabasında bir yaklaşımdır. Ek olarak, geleneksel psikolojinin algı, düşünme, öğrenme, motivasyon, sosyal davranış gibi alanlarında ortaya koyduğu sağlam bilgi birikimi evrimsel perspektiften ele alındığında daha anlamlı hale gelmektedir.


PSY 323  Sosyal Psikolojide Çağdaş Gelişmeler

Bu ders sosyal psikolojideki çağdaş yaklaşım ve araştırmaları tartışmak üzere planlanmıştır.


PSY 327  Bireysel Farklılıklar

Bu ders, bireysel farklılıklar ile durumsal faktörler arasındaki etkileşimi özellikle kişilerarası, duygusal, bilişsel, motivasyonel ve benlikle ilgili eğilimler üzerinden incelemektedir.


PSY 330  Ergenlik

Bu ders, ergenlerin aile, okul, akran ve kültür bağlamındaki fiziksel, bilişsel, sosyal ve duygusal gelişimlerine ve gelişimsel problemlerine odaklanmaktadır.


PSY 340  Evlilik ve Aile

Bu ders, modern toplumda ailelerdeki çeşitliliğin artmasıyla birlikte, modern aileler, modern ailelerle ilgili güncel konular, aile çeşitliliği, ailelerin karşılaştığı sosyal sorunlar, evlilik ve evlilikle ilgili güncel konulara odaklanmaktadır.


PSY 401  Psikolojide Ölçme Araçları Geliştirme

Bu ders, öğrencilere psikolojinin farklı alanlarında geliştirilen testlerle ilgili bilgi vermek ve bir test geliştirme sürecini yaşatarak onlara deneyim kazandırmak üzere düzenlenmiştir.


PSY 404  Çocuk ve Ergen Psikopatolojisi

Çocuk ergen psikopatolojilerinin etiyolojileri ve tedavileri farklı bakış açıları temel alınarak incelenir.


PSY 409  Kültürler Arası Psikoloji

Bu derste kültürün psikolojinin çeşitli alt alanlarında, özellikle de klinik psikoloji alanındaki etkileri incelenmektedir. Dezavantajlı grupların yaşadıkları deneyimlerin aklı sağlığını nasıl etkilediği dönem içinde tartışılacaktır.


PSY 410  Psikolojik Danışma ve Rehberliğin İlkeleri

Ders temel olarak öğrencilere psikolojik danışma sürecini yönlendiren psikolojik süreçlerle ilgili bilgileri ve bu meslek alanına katkıda bulunan teorileri kapsamaktadır.


PSY 411  Psikolojinin Felsefi Temelleri

Felsefenin temel alanlarını oluşturan ve psikoloji ile yakın ilişkisi bulunan zihin felsefesi, dil felsefesi ve bilim felsefesinin temel sorunları bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.


PSY 412  Psikoterapilere Giriş

Bu derste belli başlı psikoterapi yaklaşımları öğrencilere anlatılacaktır. Farklı yaklaşımların benzerlikleri ve farklılıklarını karşılaştırarak kritik bir çerçeve oluşturulacaktır.


PSY 414  Uygulamalı Psikolojik Testler

Bu derste klinik nöropsikoloji alanında ölçme ve değerlendirmenin tarihsel gelişimi ele alınacaktır. Derste bellek, dikkat, yürütücü işlevler, dil işlevleri gibi nöropsikolojik fonksiyonlar ve nöropsikopatolojiyi değerlendirmek üzere geliştirilmiş farklı testler, psikometrik özellikleri de ele alınarak anlatılacaktır.


PSY 415  İnsan Cinselliği

Bu ders, cinselliğin anatomi ve fizyolojisi, cinsel uyarılma ve tepki, cinsiyet rolleri, çekicilik, aşk, yakın ilişkiler, cinsel iletişim, cinsel yönelim, hamilelik, doğum kontrolü, doğum öncesi gelişim, yaşam boyu cinsel davranış, cinsel işlev bozuklukları ve cinsel tedaviler, cinsel yolla bulaşan hastalıklar, cinsel davranışta atipik örüntüler, cinsel şiddet ve ticari cinsellik gibi insan cinselliğine ilişkin ana konuları içermektedir.


PSY 416  Sistemler ve Kuramlar Yaklaşımıyla Psikoloji Tarihi

Sigmund Freud’un 1890'lı yıllarda nasıl bir sosyokültürel ortamda hangi tip hastaları görerek teorisini geliştirmeye başladığı, hangi sorunlarla karşılaşınca teorisini daha da geliştirdiği, Freud sonrası psikanaliz kuramcılarının teoriyi nasıl modifiye ettiği ve psikanalizin insana ve patolojiye yaklaşımının nasıl değiştiği 1900-1990 yılları arasında kalan zaman diliminde incelenecektir.


PSY 417  Toplumsal Cinsiyet Psikolojisi

Bu ders, sosyal psikoloji çerçevesinde toplumsal cinsiyet kavramına ilişkin konulara ve toplumsal cinsiyetin işyeri, romantik ilişkiler gibi farklı bağlamlardaki kadın ve erkekler üzerindeki etkilerine odaklanmaktadır.


PSY 419  Bilişsel Gelişim

Bu ders, algısal yetenekler, dikkat, bellek, zekâ, dil, problem çözme ve akıl yürütme, sosyal biliş ve sosyal fenomenler hakkında düşünmenin doğumdan çocukluk dönemine kadar gerçekleşen gelişimini kapsar.


PSY 420  Nöropsikolojik Değerlendirme

Bu ders, bilişsel işlevler ile beyin yapıları arasındaki ilişkileri, nöropsikiyatrik hastalıklardaki bilişsel bozulmaların özelliklerini ve nöropsikolojik testlerin uygulanması ve değerlendirilmesi ile içeren konuları kapsamaktadır.


PSY 422  Trafik Psikolojisi

Bu derste sürücü davranışları, psikoteknik değerlendirme, risk alma, sürücülerin rehabilitasyonu gibi trafik psikolojisi konuları kuramsal ve uygulamalı olarak işlenmektedir.


PSY 425  Yaşlanma ve İleri Yetişkinlik

Bu ders, ileri yetişkinlik dönemine ilişkin temel kavram, kuram ve yöntemlere, ileri yetişkinlikteki fiziksel, bilişsel, sosyo-duygusal değişimlere ve yaşlanma sürecine odaklanmaktadır.


PSY 426  İş Motivasyonu

Sizi psikoloji hakkında daha çok şey öğrenme isteğine iten motivasyon nedir? Kariyerinizi nasıl seçiyorsunuz? Neden bazı çalışanlar diğerlerinden daha çok çalışıyor? Çalışanların motivasyonları arkasındaki güdüler nelerdir? İnsanlar daha çok kazanmak için mi çalışırlar yoksa çalışmak için içsel bir motivasyonları mı vardır? Neden bazı çalışanların daha çok enerjisi vardır? İşiyle bütünleşmiş çalışanlar diğerlerinden daha çok üretken midir? Bunlar bu dersin odaklandığı temel konulardır.


PSY 427  Psikolojik Testler

Bu ders, psikolojinin farklı alt alanlarında yaygın olarak kullanılan psikolojik testler ve bu testlerin kullanımına ilişkin etik ilkeler hakkında temel bilgilerin aktarılmasına odaklanmaktadır.


PSY 428  Travma Psikolojisi

Bu ders, travma psikolojisi ile ilgili temel kavramları, travmatik olaylara maruz kalan kişilerin deneyimleyebileceği tepkileri, bu tepkilerin normal ve anormal boyutlarını ele almaktadır. Ders aynı zamanda travmatik stres yaşayan kişilere müdahale yöntemlerini, afetlerden sonra psikolojik ilk yardım ve psiko-sosyal destek uygulamalarını da tanıtmaktadır.


PSY 430  Klinik Gözlem ve Görüşme

Yardım aramaya yönlendiren sorunların doğasını anlama, danışanın olası tanısı hakkında bilgi edinme, danışan için uygun olacak tedaviye karar verme veya yönlendirme amacıyla kişiden ilgili bilgileri toplama amaçlarıyla yapılan gözlem ve görüşme süreciyle ilgili bilgiler aktarılacaktır. Öğrencilerin etkin dinleme ve gözlem yapma, ilişki kurma, tanıya özgü değerlendirmede bulunma, ve kişisel öykü alma becerilerinin gelişmesi hedeflenmektedir.


PSY 440  Psikolojik Danışmanlık Uygulamaları

Ders danışma becerilerinin psikodrama yaşantı grubu deneyimi üzerinden gösterilmesinden oluşmaktadır. Öğrenciler, becerileri psikodrama tekniği aracılığıyla kazanmaya çalışacak ve gruba etkin katılımlarına bağlı olarak geri bildirim alacaklardır.


PSY 450  İleri Fizyolojik Psikoloji

Bu ders öğrencilere davranışın fizyolojik temelleri ile ilgili gelişmiş bir anlayış sağlamayı amaçlamaktadır. Tartışma konuları sinir sisteminin işlevi ve yapısından sorumlu bilişsel işlevleri moleküler, elektro-fizyolojik düzeyde incelemeyi içermektedir.


PSY 460  Adli Psikoloji

Bu ders, psikoloji alanındaki araştırma ve teorinin yasal süreci nasıl bilgilendirdiğini göstererek, psikoloji ve hukuk arasındaki ilişkinin anlaşılmasını sağlamak üzere planlanmıştır. Başlıklar; suç ve suçluluk, şiddet, sosyal risk faktörleri, suç mağdurları, düzeltici mekanizmalar, mahkemelerin işleyiş biçimi, çocuk tanıklardan ifade alma ve etik konularını içermektedir. Öğrencilere ilgili teori ve araştırmaların gerçek yaşam olayları ve pratiğine uygulanışı tanıtılacaktır ve uygulama yapmaları sağlanacaktır.


PSY 470  Dil ve Düşünce

Bu dersin amacı dil ve düşünce ilişkisini felsefe, dilbilim, bilişsel psikoloji ve sinirbilimleri açısından ele almaktır.


PSY 480  Sağlık Psikolojisi

Bu dersin amacı sağlık psikolojisinin temel çalışma konuları olan sağlık davranışları, hastalığı algılama ve uyum sağlama, stresin hastalıklar ile ilişkisi, süreğen, ilerleyici ve ölümcül hastalıklara uyum sağlama konularını ve sağlık psikolojisi alanında kullanılan araştırma yöntemlerini öğrencilere tanıtmaktır.


PSY 490  Bağımlılık

Bu ders, maddeye bağlı ve bağlı olmayan bağımlılıkların temel kavramları, farklı maddeleri ve bunların etkilerini, bağımlığa yol açan risk faktörleri, psikolojik ve sosyal etkenleri ve sağlık sonuçları gibi konuları ele almaktadır.


PSY 497  Psikolojide Araştırma Projesi Geliştirme

Bu ders, özgün bir araştırma probleminin oluşturulmasını, ilgili literatürün taranmasını, hipotezlerin oluşturulmasını, veri toplama araçlarının seçilmesi ve/veya oluşturulmasını ve bunların bir araştırma önerisi formatında yazılmasını içerir.


PSY 498  Psikolojide Araştırma Projesi Uygulama ve Raporlama

Bu ders, özgün bir araştırma probleminin oluşturulmasını, ilgili literatürün taranmasını, hipotezlerin oluşturulmasını veri toplama araçlarının seçilmesi ve/veya oluşturulmasını, veri toplama ve analizini, sonuçların raporlanmasını ve projenin APA formatına göre makale olarak yazılmasını içerir.


Sosyal Medya

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.