PSY 202 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Gelişim Psikolojisine Giriş II
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
PSY 202
Bahar
3
0
3
5

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin amacı, ergenlikten ölüme kadar geçen süreçte insan hayatındaki fiziksel, bilişsel, sosyal ve duygusal gelişimsel evreleri psikoloji kuramları ve son araştırma bulguları kapsamında öğrencilere aktarmaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Ergenlik döneminde yaşanan fiziksel, bilişsel, sosyal ve duygusal değişimleri tanımlayabilecektir.
  • Genç yetişkinlik dönemine özgü fiziksel, bilişsel, sosyal ve duygusal değişimleri tanımlayabilecektir.
  • İçinde bulundukları genç yetişkinlik dönemine özgü gelişimsel evreleri kişisel deneyimlerini kayıt altına alarak tartışabilecektir.
  • Orta yetişkinlik dönemine özgü fiziksel, bilişsel, sosyal ve duygusal değişimleri tanımlayabilecektir.
  • Geç yetişkinlik dönemine özgü fiziksel, bilişsel, sosyal ve duygusal değişimleri tanımlayabilecektir.
  • Ölüm, yas ve kayıpla ilgili temel kavramları, baş etme stratejilerini ve yaşam boyunca karşılaştığımız yas deneyimlerini tanımlayabilecektir.
Tanımı Yaşam boyu gelişim basamaklarının ele alındığı ‘Gelişim Psikolojisine Giriş-I’ dersinin devamı niteliğinde olan bu ders; ergenlik, erken, orta ve geç dönem yetişkinlik ile ölüm evrelerine ilişkin gelişimsel teorileri ve araştırma bulgularını içermektedir.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Ergenlik döneminde fiziksel ve bilişsel gelişim Santrock, J.W. (2015) "Life Span Development". (16th ed.) McGraw Hill International Edition,
2 Ergenlik döneminde sosyal ve duygusal gelişimErgenlik döneminde sosyal ve duygusal gelişim Santrock, J.W. (2015) "Life Span Development". (16th ed.) McGraw Hill International Edition,
3 Genç yetişkinlik döneminde fiziksel ve bilişsel gelişim Santrock, J.W. (2015) "Life Span Development". (16th ed.) McGraw Hill International Edition,
4 Genç yetişkinlik döneminde sosyal ve duygusal gelişim Santrock, J.W. (2015) "Life Span Development". (16th ed.) McGraw Hill International Edition,
5 Orta yetişkinlik döneminde fiziksel ve bilişsel gelişim Santrock, J.W. (2015) "Life Span Development". (16th ed.) McGraw Hill International Edition,
6 Orta yetişkinlik döneminde sosyal ve duygusal gelişim Santrock, J.W. (2015) "Life Span Development". (16th ed.) McGraw Hill International Edition,
7 Arasınav
8 Geç yetişkinlik döneminde fiziksel gelişim Santrock, J.W. (2015) "Life Span Development". (16th ed.) McGraw Hill International Edition,
9 Geç yetişkinlik döneminde bilişsel gelişim Santrock, J.W. (2015) "Life Span Development". (16th ed.) McGraw Hill International Edition,
10 Geç yetişkinlik döneminde sosyal ve duygusal gelişim Santrock, J.W. (2015) "Life Span Development". (16th ed.) McGraw Hill International Edition,
11 Ölüm, ölme ve yas Santrock, J.W. (2015) "Life Span Development". (16th ed.) McGraw Hill International Edition,
12 Proje Sunum I
13 Proje Sunum II
14 Final sınavı
15 Dönemin gözden geçirilmesi  
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Dersin Kitabı Yukarıda belirtilen kitap bölümleri, power point sunumlar
Diğer Kaynaklar

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
2
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
15
Proje
1
15
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
30
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
5
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
3
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
2
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
10
Proje
1
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
30
Final / Sözlü Sınav
1
30
    Toplam
163

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Psikoloji alanındaki kavram ve görüşleri bilimsel yöntemlerle inceleyebilmek, verileri yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek X
2 Bilimsel düşünce anlayışına, eleştirel düşünme becerilerine sahip olabilmek, insan davranışı, zihin ve deneyimleri konusunda ilgi ve merak geliştirebilmek, edinilen bilgileri değerlendirip, süzgeçten geçirebilmek X
3 Psikoloji alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri yerel ve küresel düzeyde kullanabilmek X
4 Psikolojiye katkıda bulunabilecek diğer disiplinlerden yararlanabilmek ve bu disiplinlere ilişkin temel bilgilere sahip olmak X
5 Psikoloji ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olmak X
6 Psikolojinin, bilimsel bir disiplin olarak konumlanışını, davranışsal ve zihinsel süreçleri tarihsel bir perspektifle nasıl ele aldığı ve hangi yöntemlerle incelediği bilgisine sahip olmak X
7 Temel kuramsal yaklaşım ve bakış açılarının (davranışsal, biyolojik, bilişsel, evrimsel, sosyal, gelişimsel, hümanistik, psikodinamik ve sosyokültürel) belirgin vurgularını ayırt edebilmek, karşılaştırma yapabilmek, benzerlik ve farklılıklarını, katkı ve sınırlılıklarını ifade edebilmek X
8 Nicel ve nitel veriye dayalı psikoloji bilgilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilecek şekilde etkin anlatım ve dil becerileriyle ifade edebilmek X
9 Kişilerarası duyarlılığa, toplumsal olay ve sorunlara yönelik farkındalığa sahip olmak ve bu konudaki duyarlık ve farkındalıklarının aynı zamanda, psikoloji bilgisine, sorusuna ve araştırmalarına da eşlik edebilmesini sağlamak X
10 Psikoloji alanında edinilen kuramsal ve uygulamalı bilgileri endüstri alanında etkin ve verimli bir şekilde kullanabilmek, sorunlara çözüm üretebilmek ve endüstriyel gelişime katkı sağlayabilmek X
11 Psikolojik ölçme ve değerlendirme için gerekli teknik ve araçgereç bilgisine sahip olmak X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest