PSY 316 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
İleri Fizyolojik Psikoloji
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
PSY 316
Güz/Bahar
3
0
3
6

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu ders ile karmaşık beyin sistemleri ve davranış arasındaki ilişkileri, hücresel ve nörokimyasal düzeylerde incelenmesi amaçlanmıştır. Daha spesifik olarak, homeostasis, ödül sistemi ve motivasyon, dugular, öğrenme ve bağımlılık gibi konularla ilgili sistemlerin nöroanatomik bir incelemesi amaçlanmıştır. Ek olarak, yaygın olarak PFC yapıları ile bunların çalışma belleği, dikkat sistem ağları ile ilişkileri ve kodlamada endokrinal etkilerin incelenmesinde kullanılan beyin görüntüleme metodolojileri ile bunların avantaj ve dezavantajları yanları tartışılacaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Davranışın biyopsikolojik nedenlerini açıklayabilecektir.
  • Ödül, ceza, bağımlılık, motivasyon, öğrenme ve belleğe ilişkin nörokimyasal süreçleri betimleyebilecektir.
  • Nörotransmitter maddelerin etki mekanizmalarını açıklayabilecektir.
  • Nöroendokrinal sistemin bireyin bilişsel süreçleri üzerindeki etkilerini betimleyebilecektir.
  • İnsana özgü niteliklerin biyolojik yapılarla ilişkisini tartışabilecektir.
Tanımı Bu ders öğrencilere davranışın fizyolojik temelleri ile ilgili gelişmiş bir anlayış sağlamaktır. Tartışma konuları sinir sisteminin işlevi ve yapısını moleküler düzeyde incelemektedir.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Bilişsel Sinirbilimlerine Giriş WARD, J. (2010). The Student's Guide to Cognitive Neuroscience (2ND edition).Psychology Press
2 Beyine Giriş WARD, J. (2010). The Student's Guide to Cognitive Neuroscience (2ND edition).Psychology Press
3 Elektrofizyolojik Beyin WARD, J. (2010). The Student's Guide to Cognitive Neuroscience (2ND edition).Psychology Press
4 Beyin Görüntüleme yöntemleri WARD, J. (2010). The Student's Guide to Cognitive Neuroscience (2ND edition).Psychology Press
5 Lezyonlu Beyin WARD, J. (2010). The Student's Guide to Cognitive Neuroscience (2ND edition).Psychology Press
6 Ara sınav
7 Dikkat WARD, J. (2010). The Student's Guide to Cognitive Neuroscience (2ND edition).Psychology Press
8 Hafıza WARD, J. (2010). The Student's Guide to Cognitive Neuroscience (2ND edition).Psychology Press
9 Yürütsel İşlevler WARD, J. (2010). The Student's Guide to Cognitive Neuroscience (2ND edition).Psychology Press
10 Yürütsel İşlevler II WARD, J. (2010). The Student's Guide to Cognitive Neuroscience (2ND edition).Psychology Press
11 Dil ve Beyin WARD, J. (2010). The Student's Guide to Cognitive Neuroscience (2ND edition).Psychology Press
12 Sosyal ve Duygusal Beyin WARD, J. (2010). The Student's Guide to Cognitive Neuroscience (2ND edition).Psychology Press
13 Bağımlılık WARD, J. (2010). The Student's Guide to Cognitive Neuroscience (2ND edition).Psychology Press
14 Derslerin gözden geçirilmesi
15 Derslerin gözden geçirilmesi
16 Final

 

Dersin Kitabı Yukarıda belirtilen kitap bölümleri, ders sorumlusu tarafından sağlanan güncel okumalar ve power point sunumları.
Diğer Kaynaklar Journal of Behavioral Neuroscience Journal of Cognitive Neuroscience

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
2
30
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
30
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
2
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
30
Final / Sözlü Sınav
1
40
    Toplam
150

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Psikoloji alanındaki kavram ve görüşleri bilimsel yöntemlerle inceleyebilmek, verileri yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek X
2 Bilimsel düşünce anlayışına, eleştirel düşünme becerilerine sahip olabilmek, insan davranışı, zihin ve deneyimleri konusunda ilgi ve merak geliştirebilmek, edinilen bilgileri değerlendirip, süzgeçten geçirebilmek X
3 Psikoloji alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri yerel ve küresel düzeyde kullanabilmek X
4 Psikolojiye katkıda bulunabilecek diğer disiplinlerden yararlanabilmek ve bu disiplinlere ilişkin temel bilgilere sahip olmak X
5 Psikoloji ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olmak X
6 Psikolojinin, bilimsel bir disiplin olarak konumlanışını, davranışsal ve zihinsel süreçleri tarihsel bir perspektifle nasıl ele aldığı ve hangi yöntemlerle incelediği bilgisine sahip olmak X
7 Temel kuramsal yaklaşım ve bakış açılarının (davranışsal, biyolojik, bilişsel, evrimsel, sosyal, gelişimsel, hümanistik, psikodinamik ve sosyokültürel) belirgin vurgularını ayırt edebilmek, karşılaştırma yapabilmek, benzerlik ve farklılıklarını, katkı ve sınırlılıklarını ifade edebilmek X
8 Nicel ve nitel veriye dayalı psikoloji bilgilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilecek şekilde etkin anlatım ve dil becerileriyle ifade edebilmek X
9 Kişilerarası duyarlılığa, toplumsal olay ve sorunlara yönelik farkındalığa sahip olmak ve bu konudaki duyarlık ve farkındalıklarının aynı zamanda, psikoloji bilgisine, sorusuna ve araştırmalarına da eşlik edebilmesini sağlamak X
10 Psikoloji alanında edinilen kuramsal ve uygulamalı bilgileri endüstri alanında etkin ve verimli bir şekilde kullanabilmek, sorunlara çözüm üretebilmek ve endüstriyel gelişime katkı sağlayabilmek X
11 Psikolojik ölçme ve değerlendirme için gerekli teknik ve araçgereç bilgisine sahip olmak X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest