PSY 408 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Sağlık Psikolojisi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
PSY 408
Güz/Bahar
3
0
3
6

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu ders genel olarak, sağlık psikolojisi alanında kullanılan temel kavramların aktarılmasını hedeflemektedir. Sağlık psikoloji alanında yapılan araştırmalar ve yaygın olarak kullanılan araştırma metotlarının öğrenilmesi dersin bir diğer hedefidir.  Mevcut teori ve en son yapılan araştırmalar, sağlık algısı ve sağlık inançları, sigara içme, egzersiz yapma, diyet, sağlık taraması, cinsellikle ilişkili sağlık konuları ayrıca incelenecektir. Bunlara ek olarak, ağrı, ağrıyla başa çıkma, ölümcül hastalıkla başa çıkma ve kronik hastalığa uyum sağlama gibi konular ilgili makalelerle desteklenerek ele alınacaktır. Son olarak, kronik hastalıklar stigma, sağlıkla ilintili hayat kalitesi ve depresyon kavramlarına göre ele alınacaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
 • Sağlık ve hastalığın psikofizyolojik temellerini tanımlayabilecektir.
 • Hasta-doktor iletisimini ve bunlara dair sorunları açıklayabilecektir.
 • Alkol ve sigaranın olumsuz etkilerini ve bunları bırakmak için kullanılacak yöntemleri açıklayabilecektir.
 • Stresin hastalık üstündeki etkilerine dair kanıtlanmış bulguları tanımlayabilecektir.
 • Ağrının insan psikolojisi üstündeki etkilerini, farklı ağrı teorilerini ve ağrıyla başa çıkma yöntemlerini açıklayabilecektir.
 • Sağlık psikologunun, hem uygulama hem de araştırma yönelimli olanların, uyması gereken ahlaki standartları ve yasal sorumlukları bilecektir.
 • Tedavi sürecinde sağlık profesyonelleriyle iletişim ve bunun tedaviye uyma üstündeki etkilerini açıklayabilecektir.
 • Sağlığı tehdit eden davranışlara örneğin; sigara içme, çok fazla alkol tüketme, kötü beslenmeye neden başvurduğumuzu, bu davranışları değiştirmek için ne yapılabileceğini ve değiştirilmedikleri takdirde sağlığımız üstünde oluşabilecek bedelleri açıklayabilecektir.
 • Kronik hastalığa uyum sağlama yollarını açıklayabilecektir.
 • Stigmanın ne olduğunu, hangi hastalıklarının daha çok stigmatize edildiklerini ve farklı stigma tiplerini açıklayabilecektir
 • Ölümcül hastalıkla başa çıkmayı ve buna dair teorileri açıklayabilecektir.
 • Sağlıkla ilintili hayat kalitesi kavramını açıklayabilecek ve değişik hastalıklarda yorumlayabilecektir.
Tanımı Bu dersin amacı sağlık psikolojisinin temel çalışma konuları olan hastalık, hastalığa uyum sağlama, yaşam kalitesi, sağlık davranışları gibi kavramları ve sağlık psikolojisi alanında temel olarak kullanılan araştırma yöntemlerini öğrencilere tanıtmaktır

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin Tanıtımı
2 Sağlık Psikolojisi’ne Giriş Taylor. .”Health Psychology”.: Introduction to Health Psychology. McGraw Hill: 2009.
3 Vücut Sistemleri Taylor. .”Health Psychology”.: The Systems of Body. McGraw Hill: 2009.
4 Vücut Sistemleri Taylor. .”Health Psychology”.: The Systems of Body. McGraw Hill: 2009.
5 Sağlık Bilişleri Ogden.”Health Psychology”.: Illness Cognitions. Open University Press: 2007
6 Uyku ve Sağlık Psikolojisi Ogden.”Health Psychology”.: Health professional–patient communication and the role of health beliefs. Open University Press: 2007
7 Spesifik sağlık ilintili davranışlar Taylor. .”Health Psychology”.: Specific Health-Related Behaviors. McGraw Hill: 2009.
8 Sağlığı tehdit eden davranışlar: Alkolizm ve Sigara içme Taylor. .”Health Psychology”.: Health Compromising Behaviors: Alcoholism & Smoking. McGraw Hill: 2009.
9 Ara Sınav
10 Stres ve Hastalık Taylor. .”Health Psychology”.: Health Compromising Behaviors: Stress and illness. McGraw Hill: 2009.
11 Ağrı Ogden."Health Psychology”.: Pain. Open University Press: 2007
12 Kronik hastalık yönetimi Taylor. .”Health Psychology”.: Management of Chronic Illness. McGraw Hill: 2009.
13 İlerleyen ve ölümcül hastalıklarda psikolojik konular Taylor. .”Health Psychology”.: Psychological Issues in Advancing and Terminal Issues. McGraw Hill: 2009.
14 Sağlık durumunu ölçme: Ölüm oranları,hayat kalitesi ve stigma Ogden.”Health Psychology”.: Measuring health status: from mortality rates to quality of life and stigma. Open University Press: 2007
15 Dersin gözden geçirilmesi İlgili ders notları
16 Dersin gözden geçirilmesi

 

Dersin Kitabı Yukarıda belirtilen kitap bölümleri, power point sunumlar
Diğer Kaynaklar Health Psychology (4th Eds.). Ogden J. Open University Press: 2007/ Health Psychology (7th Eds.). Taylor S. S. McGraw Hill: 2009.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
40
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
50
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
2
50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
50
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
25
Final / Sözlü Sınav
1
35
    Toplam
140

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Psikoloji alanındaki kavram ve görüşleri bilimsel yöntemlerle inceleyebilmek, verileri yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek X
2 Bilimsel düşünce anlayışına, eleştirel düşünme becerilerine sahip olabilmek, insan davranışı, zihin ve deneyimleri konusunda ilgi ve merak geliştirebilmek, edinilen bilgileri değerlendirip, süzgeçten geçirebilmek X
3 Psikoloji alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri yerel ve küresel düzeyde kullanabilmek X
4 Psikolojiye katkıda bulunabilecek diğer disiplinlerden yararlanabilmek ve bu disiplinlere ilişkin temel bilgilere sahip olmak X
5 Psikoloji ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olmak X
6 Psikolojinin, bilimsel bir disiplin olarak konumlanışını, davranışsal ve zihinsel süreçleri tarihsel bir perspektifle nasıl ele aldığı ve hangi yöntemlerle incelediği bilgisine sahip olmak X
7 Temel kuramsal yaklaşım ve bakış açılarının (davranışsal, biyolojik, bilişsel, evrimsel, sosyal, gelişimsel, hümanistik, psikodinamik ve sosyokültürel) belirgin vurgularını ayırt edebilmek, karşılaştırma yapabilmek, benzerlik ve farklılıklarını, katkı ve sınırlılıklarını ifade edebilmek X
8 Nicel ve nitel veriye dayalı psikoloji bilgilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilecek şekilde etkin anlatım ve dil becerileriyle ifade edebilmek X
9 Kişilerarası duyarlılığa, toplumsal olay ve sorunlara yönelik farkındalığa sahip olmak ve bu konudaki duyarlık ve farkındalıklarının aynı zamanda, psikoloji bilgisine, sorusuna ve araştırmalarına da eşlik edebilmesini sağlamak X
10 Psikoloji alanında edinilen kuramsal ve uygulamalı bilgileri endüstri alanında etkin ve verimli bir şekilde kullanabilmek, sorunlara çözüm üretebilmek ve endüstriyel gelişime katkı sağlayabilmek X
11 Psikolojik ölçme ve değerlendirme için gerekli teknik ve araçgereç bilgisine sahip olmak X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest