Bizi takip edin
|
EN

PSY 411 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Psikolojinin Felsefi Temelleri
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
PSY 411
Güz/Bahar
3
0
3
6

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Tartışma
Soru & Cevap
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Psikolojinin temelini oluşturan felsefi düşünceleri öğrenciye tanıtarak, psikoloji alanında daha soyut ve eleştirel bir bakış açısı kazanmasına yardımcı olmak.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Felsefedeki temel tartışma konularını açıklayabilecektir.
  • Felsefedeki temel alanların uğraşı konularını tanımlayabilecektir.
  • Felsefedeki temel alanların psikolojideki yansımalarını ifade edebilecektir.
  • Psikolojide kuramsal ve uygulama alanlarında felsefi düşüncenin rolünü açıklayabilecektir.
  • Zihin-beden problemini tartışabilecektir.
Ders Tanımı Felsefenin temel alanlarını oluşturan ve psikoloji ile yakın ilişkisi bulunan zihin felsefesi, dil felsefesi ve bilim felsefesinin temel sorunları bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin İzlencesi & Giriş Hergenhahn, B.R. (2014) An Introduction to the History of Psychology 7th Edition. Bölüm 1, ss. 1-21
2 Kavramsal Çerçeve - Felsefin Doğası ve Felsefe Soruları On the Nature and Problems of Philosophy Reading: Bertrand Russell, “The Value of Philosophy”, within The Problems of Philosophy, (ss. 89-94).
3 Antik Felsefede Psikolojinin Temelleri - Plato: Ruh ve Toplum Plato, The Republic, Phaedo'dan seçme okumalar
4 Antik Felsefede Psikolojinin Temelleri - Aristoteles: Ruhun İşlevleri Aristotle, On the Soul'dan seçme okumalar
5 Erken Modern Felsefede Psikolojinin Temelleri - Kartezyen Düalizm: Zihin ve Beden René Descartes, Meditations'dan seçme okumalar
6 Erken Modern Felsefede Psikolojinin Temelleri - Spinoza ve Duygulanım Psikolojisi Baruch Spinoza, The Ethics'den seçme okumalar
7 Ara sınav için gözden geçirme Hergenhahn, B.R. (2014) An Introduction to the History of Psychology 7th Edition. Bölüm 7, ss.195-219
8 Ara sınav
9 Geç Modern Felsefede Felsefi Psikoloji - Kant: Pratik Akıl Immanuel Kant, Fundamental Principles of the Metaphysics of Morals'dan seçme okumalar
10 Geç Modern Felsefede Felsefi Psikoloji - Schopenhauer: İrade, Özgür irade ve Determinizm Arthur Schopenhauer, On the Freedom of the Will and The World as Will and Representation'dan seçme okumalar
11 Geç Modern Felsefede Felsefi Psikoloji - Marx: Yabancılaşmanın Psikolojisi ve Meta Fetişizmi Karl Marx, Economic and Philosophical Manuscripts and Capital Volume 1'den seçme okumalar
12 Geç Modern Felsefede Felsefi Psikoloji - Nietzsche: Güç İstenci ve Yeni Psikoloji – I Friedrich Nietzsche, Beyond Good and Evil'dan seçme okumalar
13 Geç Modern Felsefede Felsefi Psikoloji - Nietzsche: Güç İstenci ve Yeni Psikoloji – II Friedrich Nietzsche, Beyond Good and Evil'dan seçme okumalar
14 Final sınavı için dersin gözden geçirilmesi
15 Dönemin gözden geçirilmesi
16 Final sınavı

 

Ders Kitabı

Hergenhahn, B. R. (2014). An introduction to the history of psychology (7th ed.). Cengage Learning

ISBN: 9781133958093

Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
40
Final Sınavı
1
60
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
60
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
13
2
26
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
46
46
Final Sınavı
1
60
60
    Toplam
180

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Psikoloji alanına özgü temel kavram, kuram, yaklaşımlar (davranışsal, biyolojik, bilişsel, evrimsel, sosyal, gelişimsel, istatistiksel, hümanistik, psikodinamik ve sosyokültürel) ve güncel uygulamalarla ilgili bilgiye güncel ders materyalleri ve araç-gereçleri kullanarak sahip olur.

X
2

Psikolojinin farklı alt alanlarına yönelik uygulamalar ile ilgili temel bilgi ve becerilere sahip olur.

X
3

Psikolojinin farklı alt alanlarında kullanılan ölçme-değerlendirme araçlarına ilişkin temel bilgiye ve psikolojinin farklı alt dallarındaki uygulamaların yürütülmesi açısından uzmanlık gerektirmeyen temel düzey beceriye sahip olur.

4

Psikolojiye katkıda bulunabilecek farklı disiplinlerden yararlanır ve psikolojinin bu disiplinlere olan katkısına ilişkin temel bilgilere sahip olur.

5

Psikolojinin, bilimsel bir disiplin olarak Türkiye’de konumlanışı, psikoloji alanında geçmişten bugüne yapılan araştırmalar, uygulamalar ve karşılaşılan sorunlar ile ilgili bilgi birikimine sahip olur.

X
6

Psikoloji alanında edindiği bilgiyi kullanarak bireysel ve/veya takım olarak araştırma yapma, bilimsel problem çözme ve eleştirel düşünme yaklaşımlarını kullanarak elde ettiği bulguları yorumlama yetkinliğine sahip olur.

7

Psikoloji alanında edindiği ölçme-değerlendirme, yöntem ve istatistik bilgilerini kullanarak araştırma hipotezi kurma, araştırma deseni tasarlama, veri toplama, veri analiz etme, bilimsel yazım formatına uygun bir biçimde rapor etme ve yorumlama becerisine sahip olur.

8

Psikoloji alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri gerekli olan bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanarak, psikoloji alanının gelişimine katkı sağlayacak bilimsel çalışmalarda ve toplum yararına olan etkinliklerde, uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme yetkinliğine sahip olur.

9

Psikolojinin etkinlik alanlarındaki ilgili mesleki ve etik değerlere ilişkin bilgiye sahiptir ve psikoloji ile ilgili araştırma ve uygulamalarda bireysel farklılıklara ve insan haklarına saygı gösterir.

10

Psikoloji alanı ile ilgili yerli ve yabancı yayınları, alanda kullanılan ölçme-değerlendirme araç-gereçleri ve yazılımlara ilişkin gelişmeleri izleyerek kendini mesleki açıdan sürekli yeniler.

11

Hem Türkçe hem de İngilizceyi kullanarak psikoloji ile ilgili konularda uzman olan ve olmayan kişilerle yazılı ve sözlü iletişim kurar.

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


Sosyal Medya

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.