Bizi takip edin
|
EN

MATH 111 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Temel Matematik
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MATH 111
Güz
3
0
3
6

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Bu ders, fonksiyonlar, kümeler, matrisler gibi matematiğin temel kavramlarını sağlamayı amaçlamaktadır. Öğrenciler, sosyal bilimlerde kullanılan matrisler, fonksiyonlar, istatistikler, olasılık, tahmin, hipotez testleri dahil olmak üzere çeşitli matematiksel ve istatistiksel kavramları, yöntemleri ve prosedürleri öğreneceklerdir. Kurs, matematiksel ve istatistiksel yöntemlerin yönetimsel karar becerilerini geliştirmek için araçlar sağlamaya nasıl hizmet edebileceğini gösterir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Kümelerin işlemlerini ve özelliklerini kullanabilecektir.
  • Temel olasılıkları permütasyon ve kombinasyon kullanılarak hesaplayabilecektir.
  • Bir fonksiyonun tanım kümesi ve grafiğini, bir matrisin tersini, transpozunu ve matrisler üzerindeki cebirsel islemleri, lineer denklem sistemlerini çözümleyebilecektir.
  • Örnek uzay, olasılık fonksiyonunun özellikleri, olaylar, ayrık ve bagımsız olaylar, kosullu olasılık, sürekli ve kesikli rasgele degiskenler, olasılık yogunluk fonksiyonu gibi olasılık teorisinin temel bilesenlerini açıklayabilecektir.
  • Beklenen değer ve varyans konularını, binom, normal dağılımlar gibi dağılımları çözümleyebilecektir.
Ders Tanımı Kümeler, fonksiyonlar, matrisler, istatistiğe giriş, veri tipleri ve verileri gruplama, olasılık fonksiyonu, permütasyon, kombinasyon, olasılık hesaplamaları, rasgele değişkenler, beklenen değer ve varyansları, dağılımları.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Eleştirel düşünme becerileri: tümevarım; tahmin; problem çözme “Allen R. Angel, C. Abbott and D. Runde, "A survey of Mathematics with Applications", 10th edition, Pearson, 2016. (Chapter 1)
2 Setler; Set kavramları; alt kümeler; Venn diyagramları ve küme işlemleri; Üç kümeli Venn diyagramları ve kümelerin eşitliğinin doğrulanması; küme uygulamaları. “Allen R. Angel, C. Abbott and D. Runde, "A survey of Mathematics with Applications", 10th edition, Pearson, 2016. (Section 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5)
3 Mantık: İfadeler ve mantıksal bağlaçlar; olumsuzlama, bağlaç ve ayrılma için doğruluk tabloları; koşullu ve iki koşullu için doğruluk tabloları; eşdeğer ifadeler; sembolik argümanlar. “Allen R. Angel, C. Abbott and D. Runde, "A survey of Mathematics with Applications", 10th edition, Pearson, 2016. (Section 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5)
4 Cebir, Grafik ve Fonksiyonlar: İşlemlerin sırası ve denklem çözme, Formüller, Cebir uygulamaları, Varyasyon. “Allen R. Angel, C. Abbott and D. Runde, "A survey of Mathematics with Applications", 10th edition, Pearson, 2016. (Section 6.1, 6.2, 6.3, 6.4)
5 Cebir, Grafik ve Fonksiyonlar: Lineer eşitsizlikler, lineer denklemlerin grafiğini çizme, lineer denklem sistemlerini çözme, lineer eşitsizlikler, ikinci dereceden denklemleri çarpanlara ayırarak ve ikinci dereceden formül kullanarak çözme. “Allen R. Angel, C. Abbott and D. Runde, "A survey of Mathematics with Applications", 10th edition, Pearson, 2016. (Section 6.10 6.7, 6.8, 6.9)
6 Cebir, Grafik ve Fonksiyonlar: Fonksiyonlar ve Grafikleri. “Allen R. Angel, C. Abbott and D. Runde, "A survey of Mathematics with Applications", 10th edition, Pearson, 2016. (Section 6.10)
7 Cebir, Grafik ve Fonksiyonlar: Fonksiyonlar ve Grafikleri. “Allen R. Angel, C. Abbott and D. Runde, "A survey of Mathematics with Applications", 10th edition, Pearson, 2016. (Section 6.10)
8 Matrisler: Matrisler ve matris işlemleri, matrisin transpozu, matrisin tersi. “Allen R. Angel, C. Abbott and D. Runde, "A survey of Mathematics with Applications", 10th edition, Pearson, 2016. (Section 9.4)
9 Olasılık: Ampirik ve teorik olasılık; olasılıklar; beklenen değer “Allen R. Angel, C. Abbott and D. Runde, "A survey of Mathematics with Applications", 10th edition, Pearson, 2016. (Section 11.1, 11.2, 11.3)
10 Olasılık: Ağaç diyagramları, VEYA ve VE problemleri, Koşullu olasılık. “Allen R. Angel, C. Abbott and D. Runde, "A survey of Mathematics with Applications", 10th edition, Pearson, 2016. (Section 11.4, 11.5, 11.6)
11 Olasılık: Koşullu olasılık; kombinasyonlar. “Allen R. Angel, C. Abbott and D. Runde, "A survey of Mathematics with Applications", 10th edition, Pearson, 2016. (11.7, 11.8)
12 İstatistik: Örnek teknikler ve istatistiğin yanlış kullanımları; Frekans dağılımları ve istatistiksel grafikler “Allen R. Angel, C. Abbott and D. Runde, "A survey of Mathematics with Applications", 10th edition, Pearson, 2016. (Section 12.1, 12.2)
13 İstatistik: Merkezi eğilim ölçüleri “Allen R. Angel, C. Abbott and D. Runde, "A survey of Mathematics with Applications", 10th edition, Pearson, 2016. (Section 12.3)
14 İstatistikler: Dağılım ölçüleri; normal eğri “Allen R. Angel, C. Abbott and D. Runde, "A survey of Mathematics with Applications", 10th edition, Pearson, 2016. (Section 12.4, 12.5)
15 Dönemin gözden geçirilmesi
16 Final sınavı

 

Ders Kitabı

Allen R. Angel, C. Abbott and D. Runde, "A survey of Mathematics with Applications", 10th edition, Pearson, 2016.

ISBN-13:0134112105 

S Lipschutz, “3000 solved problems in linear algebra”, McGrow Hill.1988. ISBN-13:0070380236

Önerilen Okumalar/Materyaller

“Calculus for Business, Economics, Life Sciences, and Social Sciences” by R.A. Barnett, M.R. Zie gler, K.E. Byleen, Prentice Hall.13th edition 2014, ISBN-13:978-0321869838

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
4
20
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
50
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
5
50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
50
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
3
42
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
4
5
20
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
30
30
Final Sınavı
1
40
40
    Toplam
180

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Psikoloji alanına özgü temel kavram, kuram, yaklaşımlar (davranışsal, biyolojik, bilişsel, evrimsel, sosyal, gelişimsel, istatistiksel, hümanistik, psikodinamik ve sosyokültürel) ve güncel uygulamalarla ilgili bilgiye güncel ders materyalleri ve araç-gereçleri kullanarak sahip olur.

2

Psikolojinin farklı alt alanlarına yönelik uygulamalar ile ilgili temel bilgi ve becerilere sahip olur.

3

Psikolojinin farklı alt alanlarında kullanılan ölçme-değerlendirme araçlarına ilişkin temel bilgiye ve psikolojinin farklı alt dallarındaki uygulamaların yürütülmesi açısından uzmanlık gerektirmeyen temel düzey beceriye sahip olur.

4

Psikolojiye katkıda bulunabilecek farklı disiplinlerden yararlanır ve psikolojinin bu disiplinlere olan katkısına ilişkin temel bilgilere sahip olur.

X
5

Psikolojinin, bilimsel bir disiplin olarak Türkiye’de konumlanışı, psikoloji alanında geçmişten bugüne yapılan araştırmalar, uygulamalar ve karşılaşılan sorunlar ile ilgili bilgi birikimine sahip olur.

6

Psikoloji alanında edindiği bilgiyi kullanarak bireysel ve/veya takım olarak araştırma yapma, bilimsel problem çözme ve eleştirel düşünme yaklaşımlarını kullanarak elde ettiği bulguları yorumlama yetkinliğine sahip olur.

7

Psikoloji alanında edindiği ölçme-değerlendirme, yöntem ve istatistik bilgilerini kullanarak araştırma hipotezi kurma, araştırma deseni tasarlama, veri toplama, veri analiz etme, bilimsel yazım formatına uygun bir biçimde rapor etme ve yorumlama becerisine sahip olur.

8

Psikoloji alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri gerekli olan bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanarak, psikoloji alanının gelişimine katkı sağlayacak bilimsel çalışmalarda ve toplum yararına olan etkinliklerde, uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme yetkinliğine sahip olur.

9

Psikolojinin etkinlik alanlarındaki ilgili mesleki ve etik değerlere ilişkin bilgiye sahiptir ve psikoloji ile ilgili araştırma ve uygulamalarda bireysel farklılıklara ve insan haklarına saygı gösterir.

X
10

Psikoloji alanı ile ilgili yerli ve yabancı yayınları, alanda kullanılan ölçme-değerlendirme araç-gereçleri ve yazılımlara ilişkin gelişmeleri izleyerek kendini mesleki açıdan sürekli yeniler.

11

Hem Türkçe hem de İngilizceyi kullanarak psikoloji ile ilgili konularda uzman olan ve olmayan kişilerle yazılı ve sözlü iletişim kurar.

X
12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


Sosyal Medya

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.