Bizi takip edin
|
EN

PSIR 230 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Felsefi Düşünce Tarihi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
PSIR 230
Güz
3
0
3
4

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencileri Antik Yunandaki başlangıcından günümüze kadar felsefe tarihi içindeki temel sorular ve konularla tanıştırmaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Batı felsefe tarihi içindeki başlıca akımları açıklayabilecektir.
  • Farklı düşünce ekolleri tarafından ortaya atılan fikirleri karşılaştırmalı olarak ele alabilecektir.
  • Öfke, empati, özen, kaygı, umut ve düşüncesizlik gibi insani duygu ve tutumlar ile akıl, bilgi ve bilimsel yöntem konularında felsefe tarihi içinde üretilmiş birbiriyle rekabet halindeki düşünceleri yorumlayabilecektir.
  • Felsefi düşünce tarihi içindeki önemli filozofları uygun bir yönlendirme eşliğinde okuyarak çözümleme yetilerini geliştirebilecektir.
  • Geçmişte yaşamış filozofların düşüncelerini günümüz konularına ve sorunlarına uyarlayabilecektir.
Ders Tanımı Bu ders, insan varoluşuna ilişkin Batı felsefe tarihinde derinlikli biçimde tartışılan soru ve konuları ele almaktadır. İnsan varoluşunda duyguların yeri nedir? Neyi, nasıl bilebiliriz? Bilgi ile salt inanç arasındaki fark nedir? Bilimsel yöntem nasıl mümkün olur? Geçmiş hatalarımızdan bir şeyler öğrenebilir miyiz? Varoluş ne anlama gelir? Özen, umut, ironi, düşüncesizlik ve kaygı gibi insani tutum ve duygulanımların bireysel ve kolektif varoluş içindeki yeri nedir? Bu sorular farkı düşünürler ve felsefi ekoller tarafından tartışıldıkları biçimlerde ele alınacak ve her birinin Batı felsefesi geleneği içindeki önemi derinlemesine incelenecektir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse Giriş
2 İnsani Duygular Julia Annas, “Humans and Beasts: Understanding Ourselves,” Ancient Philosophy: A Very Short Introduction, Oxford University Press, 2000, 1-18.
3 Haz ve Mutluluk Julia Annas, “The Happy Life: Ancient and Modern,” Ancient Philosophy: A Very Short Introduction, Oxford University Press, 2000, 36-54.
4 Akıl ve Bilgi Julia Annas, “Reason, Knowledge, and Scepticism,” Ancient Philosophy: A Very Short Introduction, Oxford University Press, 2000, 55-74.
5 Sınıf-içi Yazma Çalışması
6 Bilim ve Yöntem Nigel Warburton, “Could You Be Dreaming?” A Little History of Philosophy, Yale University Press, 2011, 62-68.
7 İyimserlik ve Karamsarlık Nigel Warburton, “The Best of All Possible Worlds?” A Little History of Philosophy, Yale University Press, 2011, 93-98.
8 Bilgi, Özgürlük, Umut Nigel Warburton, “Rose Tinted Reality” & “What if Everyone Did That?” A Little History of Philosophy, Yale University Press, 2011, 110-120.
9 Ahlaki bir Duygu olarak Sempati Christopher J. Berry, “Sympathetic Spectators,” Adam Smith: A Very Short Introduction, Oxford University Press, 29-45.
10 Arasınav
11 İroni ve Kaygı Nigel Warburton, “Life’s Sacrifices,” A Little History of Philosophy, Yale University Press, 2011, 152-158.
12 İnsan Ruhunu Anlamak Nigel Warburton, “Thoughts in Disguise,” A Little History of Philosophy, Yale University Press, 2011, 176-182.
13 Varoluş Nedir? Nigel Warburton, “The Anguish of Freedom,” A Little History of Philosophy, Yale University Press, 2011, 196-201.
14 Düşüncesizlik ve Radikal Kötülük Nigel Warburton, “The Man Who Didn’t Ask Questions,” A Little History of Philosophy, Yale University Press, 2011, 208-213.
15 Genel Değerlendirme: Makineler, İnsanar ve Gelecek Nigel Warburton, “Can Computers Think?” A Little History of Philosophy, Yale University Press, 2011, 234-238.
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı

Julia Annas, Ancient Philosophy: A Very Short Introduction, Oxford University Press, 2000. ISBN-13: 978-0192853578

Christopher J. Berry, Adam Smith: A Very Short Introduction, Oxford University Press, 2019. ISBN-13: 9780198784456

Nigel Warburton, A Little History of Philosophy, Yale University Press, 2011. ISBN-13: 978-0300187793

 

*Tüm kaynaklar üniversitemiz kütüphanesinde veya açık kaynak olarak erişilebilir durumdadır veya Blackboard sistemi aracılığıyla öğrencilerimizle paylaşılmaktadır.

Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
1
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
20
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2
32
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
1
5
5
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
1
7
7
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
11
11
Final Sınavı
1
17
17
    Toplam
120

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Psikoloji alanına özgü temel kavram, kuram, yaklaşımlar (davranışsal, biyolojik, bilişsel, evrimsel, sosyal, gelişimsel, istatistiksel, hümanistik, psikodinamik ve sosyokültürel) ve güncel uygulamalarla ilgili bilgiye güncel ders materyalleri ve araç-gereçleri kullanarak sahip olur.

2

Psikolojinin farklı alt alanlarına yönelik uygulamalar ile ilgili temel bilgi ve becerilere sahip olur.

3

Psikolojinin farklı alt alanlarında kullanılan ölçme-değerlendirme araçlarına ilişkin temel bilgiye ve psikolojinin farklı alt dallarındaki uygulamaların yürütülmesi açısından uzmanlık gerektirmeyen temel düzey beceriye sahip olur.

4

Psikolojiye katkıda bulunabilecek farklı disiplinlerden yararlanır ve psikolojinin bu disiplinlere olan katkısına ilişkin temel bilgilere sahip olur.

X
5

Psikolojinin, bilimsel bir disiplin olarak Türkiye’de konumlanışı, psikoloji alanında geçmişten bugüne yapılan araştırmalar, uygulamalar ve karşılaşılan sorunlar ile ilgili bilgi birikimine sahip olur.

6

Psikoloji alanında edindiği bilgiyi kullanarak bireysel ve/veya takım olarak araştırma yapma, bilimsel problem çözme ve eleştirel düşünme yaklaşımlarını kullanarak elde ettiği bulguları yorumlama yetkinliğine sahip olur.

X
7

Psikoloji alanında edindiği ölçme-değerlendirme, yöntem ve istatistik bilgilerini kullanarak araştırma hipotezi kurma, araştırma deseni tasarlama, veri toplama, veri analiz etme, bilimsel yazım formatına uygun bir biçimde rapor etme ve yorumlama becerisine sahip olur.

8

Psikoloji alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri gerekli olan bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanarak, psikoloji alanının gelişimine katkı sağlayacak bilimsel çalışmalarda ve toplum yararına olan etkinliklerde, uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme yetkinliğine sahip olur.

9

Psikolojinin etkinlik alanlarındaki ilgili mesleki ve etik değerlere ilişkin bilgiye sahiptir ve psikoloji ile ilgili araştırma ve uygulamalarda bireysel farklılıklara ve insan haklarına saygı gösterir.

10

Psikoloji alanı ile ilgili yerli ve yabancı yayınları, alanda kullanılan ölçme-değerlendirme araç-gereçleri ve yazılımlara ilişkin gelişmeleri izleyerek kendini mesleki açıdan sürekli yeniler.

11

Hem Türkçe hem de İngilizceyi kullanarak psikoloji ile ilgili konularda uzman olan ve olmayan kişilerle yazılı ve sözlü iletişim kurar.

X
12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


Sosyal Medya

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.