Bizi takip edin
|
EN

PSY 216 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Psikolojide Araştırma Yöntemleri II
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
PSY 216
Bahar
3
0
3
5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli Çevrim içi
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Grup çalışması
Soru & Cevap
Deney / Laboratuvar / Atölye uygulama
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Öğrencilerin, bu ders ile psikolojinin farklı alanlarında kullanılan veri toplama yöntemleri konusunda ilk elden beceri kazanmalarının sağlanması amaçlanmıştır. Bu amaçla, öğrencilerin deneysel yöntem kullanarak bir hipotezin test edildiği, verinin toplama ve elde edilen verilerin analiz edilip, yorumlanarak APA stilinde sunuma hazırlanması aşamalarını içeren bir araştırma yürütmeleri planlanmıştır. Ek olarak, öğrencilere psikoloji dergilerinde yayınlanan araştırma makalelerini eleştirel gözle değerlendirme becerisinin kazandırılması da amaçlar arasındadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Deneysel yöntemi betimsel yöntemlerden ayırt edebilecektir.
  • Deneysel yöntemin temel kavramlarını açıklayabilecek ve deneysel çalışmalarda bu kavramları tespit edebilecektir.
  • Farklı deneysel araştırma türlerini belirleyebilecektir.
  • SuperLab programını kullanarak deney tasarlayabilecek ve bu program aracılığıyla davranışsal veri toplayabilecektir.
  • Orijinal bir araştırma problemleri formüle edebilecek, geliştirdiği araştırma problemlerini test edilebilir hipotezlere dönüştürebilecek ve önerdiği hipotezleri test etmeye yönelik uygun araştırma desenleri kurabilecektir.
  • Etik ve teknik kuralları gözeterek, bağımsız değişken manipülasyonları yapabilecektir.
  • Kurguladığı araştırma modeline uygun bir veri toplama süreci izleyebilecek, topladığı verileri uygun istatistiksel teknikler kullanarak analiz edebilecektir.
  • Araştırma bulgularını APA yazım kurallarına göre sunum haline getirebilecektir.
Ders Tanımı Psikolojide Araştırma Yöntemleri I dersinin devamı olarak tasarlanmış bu ders, neden-sonuç ilişkilerinin araştırıldığı deneysel yöntemleri içermektedir. Bilgisayar destekli deney tasarımı kapsamında uyaran hazırlamak ve sunmak, deneysel bir düzenek tasarlamak ve davranışsal veri toplamak için gerekli bilgisayar programlarının tanıtılması dersin içeriğini oluşturmaktadır. Ek olarak, bu ders kapsamında, öğrencilere Göz İzleme Cihazı ve BIOPAC sistemleri gibi fizyolojik ölçüm almak amacıyla kullanılan en yeni teknolojik sistemler tanıtılmaktadır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Ders içeriğinin kısaca tanıtılması - Deneysel Yöntemler: Bağımsız Gruplar Desenleri Shaughnessy, J. J.,Zechmeister, E. B., & Zechmeister J. S. (2015). Research methods in psychology. (10th ed.). Boston: McGraw-Hill Higher Education. (Bölüm 6; ss. 178-218)
2 Deneysel Yöntemler: Bağımsız Gruplar Desenleri/ SuperLab Ortamına Giriş Shaughnessy, J. J.,Zechmeister, E. B., & Zechmeister J. S. (2015). Research methods in psychology. (10th ed.). Boston: McGraw-Hill Higher Education. (Bölüm 6; ss. 178-218)/ SuperLab Manual
3 Deneysel Yöntemler: Bağımsız Gruplar Desenleri - Uygulama 1: Bağımsız gruplar desenleri/ SuperLab Uygulaması 1: Superlab'da Block, Trial, Event oluşturma; Bağlama, Tepki tanımlama ve Kaydetme Shaughnessy, J. J.,Zechmeister, E. B., & Zechmeister J. S. (2015). Research methods in psychology. (10th ed.). Boston: McGraw-Hill Higher Education. (Bölüm 6; ss. 178-218)/ SuperLab Manual (Bölüm 2; ss. 3-8)
4 Uygulama 2: Araştırma Makalesi Okuma/ SuperLab Uygulaması 2: Superlab'da Cue ekleme, Uyarıcı Listesi Oluşturma, Doğru Tepki ve Süresi Tanımlama SuperLab Manual (Bölüm 2; ss. 8-13)
5 Deneysel Yöntemler: Tekrarlı Ölçümler Desenleri/ SuperLab Uygulama 3: Superlab'da Geri Bildirim Verme - Proje: Proje Gruplarının Oluşturulması Shaughnessy, J. J.,Zechmeister, E. B., & Zechmeister J. S. (2015). Research methods in psychology. (10th ed.). Boston: McGraw-Hill Higher Education. (Bölüm 7; ss. 219-242)/ SuperLab Manual (Bölüm 3; ss. 17-19)
6 Deneysel Yöntemler: Tekrarlı Ölçümler Desenleri/ Proje: Araştırma Konusu için Literatür Taraması Shaughnessy, J. J.,Zechmeister, E. B., & Zechmeister J. S. (2015). Research methods in psychology. (10th ed.). Boston: McGraw-Hill Higher Education. (Bölüm 7; ss. 219-242)
7 Deneysel Yöntemler: Tekrarlı Ölçümler Desenleri - Uygulama 3: Tekrarlı Ölçümler Desenleri/ Proje: Araştırma Problemi Shaughnessy, J. J.,Zechmeister, E. B., & Zechmeister J. S. (2015). Research methods in psychology. (10th ed.). Boston: McGraw-Hill Higher Education. (Bölüm 7; ss. 219-242)
8 SuperLab Uygulama 4: Superlab'da Seçkisizleştirme ve Katılımcı Grubu Yaratma/ Ara sınav SuperLab Manual (Bölüm 6; ss. 38-42)
9 Bayram Tatili
10 SuperLab Uygulama 5: Superlab'da Veri Toplama, Superlab Veri Çıktısını Yorumlama, Veri Analizi ve Bulguların Sunulması/ Proje: Araştırma Desenin Belirlenmesi SuperLab Manual. (Bölüm 2; ss. 3-8). Shaughnessy, J. J.,Zechmeister, E. B., & Zechmeister J. S. (2015). Research methods in psychology. (10th ed.). Boston: McGraw-Hill Higher Education. (Bölüm 6; ss. 178-218)
11 Proje: SuperLab Programında uyarıcı listelerinin oluşturulması ve SuperLab veri toplama programının yazılması SuperLab Manual. (Bölüm 2; ss. 9-10)
12 Proje: SuperLab Programında veri toplama ve SPSS'e veri girişi SuperLab Manual (Bölüm 7; ss. 50-53)
13 Proje: SPSS'te veri analizi ve araştırma bulgularının raporlanması
14 Proje: Proje sunumuna hazırlık
15 Grup Sunumları
16 Final sınavı

 

Ders Kitabı

Shaughnessy, J. J., Zechmeister, E. B., & Zechmeister J. S. (2015). Research methods in psychology. (10th ed.). Boston: McGraw-Hill Higher Education. ISBN-13: 978-0077825362

Önerilen Okumalar/Materyaller

American Psychological Association. (2010). Publication manual of the American Psychological Association (6th ed.). Washington, DC.

SuperLab Manual

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
30
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
2
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
2
28
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
1
24
24
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
20
20
Final Sınavı
1
30
30
    Toplam
150

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Psikoloji alanına özgü temel kavram, kuram, yaklaşımlar (davranışsal, biyolojik, bilişsel, evrimsel, sosyal, gelişimsel, istatistiksel, hümanistik, psikodinamik ve sosyokültürel) ve güncel uygulamalarla ilgili bilgiye güncel ders materyalleri ve araç-gereçleri kullanarak sahip olur.

X
2

Psikolojinin farklı alt alanlarına yönelik uygulamalar ile ilgili temel bilgi ve becerilere sahip olur.

3

Psikolojinin farklı alt alanlarında kullanılan ölçme-değerlendirme araçlarına ilişkin temel bilgiye ve psikolojinin farklı alt dallarındaki uygulamaların yürütülmesi açısından uzmanlık gerektirmeyen temel düzey beceriye sahip olur.

4

Psikolojiye katkıda bulunabilecek farklı disiplinlerden yararlanır ve psikolojinin bu disiplinlere olan katkısına ilişkin temel bilgilere sahip olur.

5

Psikolojinin, bilimsel bir disiplin olarak Türkiye’de konumlanışı, psikoloji alanında geçmişten bugüne yapılan araştırmalar, uygulamalar ve karşılaşılan sorunlar ile ilgili bilgi birikimine sahip olur.

6

Psikoloji alanında edindiği bilgiyi kullanarak bireysel ve/veya takım olarak araştırma yapma, bilimsel problem çözme ve eleştirel düşünme yaklaşımlarını kullanarak elde ettiği bulguları yorumlama yetkinliğine sahip olur.

X
7

Psikoloji alanında edindiği ölçme-değerlendirme, yöntem ve istatistik bilgilerini kullanarak araştırma hipotezi kurma, araştırma deseni tasarlama, veri toplama, veri analiz etme, bilimsel yazım formatına uygun bir biçimde rapor etme ve yorumlama becerisine sahip olur.

X
8

Psikoloji alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri gerekli olan bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanarak, psikoloji alanının gelişimine katkı sağlayacak bilimsel çalışmalarda ve toplum yararına olan etkinliklerde, uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme yetkinliğine sahip olur.

X
9

Psikolojinin etkinlik alanlarındaki ilgili mesleki ve etik değerlere ilişkin bilgiye sahiptir ve psikoloji ile ilgili araştırma ve uygulamalarda bireysel farklılıklara ve insan haklarına saygı gösterir.

X
10

Psikoloji alanı ile ilgili yerli ve yabancı yayınları, alanda kullanılan ölçme-değerlendirme araç-gereçleri ve yazılımlara ilişkin gelişmeleri izleyerek kendini mesleki açıdan sürekli yeniler.

11

Hem Türkçe hem de İngilizceyi kullanarak psikoloji ile ilgili konularda uzman olan ve olmayan kişilerle yazılı ve sözlü iletişim kurar.

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


Sosyal Medya

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.