Bizi takip edin
|
EN

PSY 307 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Kişilik Kuramları
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
PSY 307
Güz
3
0
3
7

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Tartışma
Soru & Cevap
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu dersin amacı tarihsel bağlamı içerisinde kişiliği açıklamak için geliştirilmiş temel kişilik teorilerini ve perspektiflerini öğrencilere açıklamak ve farklı kişilik kuramlarını etkileyen bilimsel, sosyal, biyolojik, kültürel ve tarihsel değişkenleri kritik olarak değerlendirebilmektir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Kişilik kuramlarının tarihsel gelişim süreçlerini ve dönüm noktalarını açıklayabilecektir.
  • Kişiliği anlamaya ve açıklamaya yönelik geliştirilmiş temel kuramları özetleyebilecektir.
  • Farklı kuramları birbirleriyle karşılaştırabilecektir.
  • Farklı kuramları ortaya çıktıkları tarihsel bağlamı ve sosyal ve kültürel etkileri göz önüne alarak kritik olarak tartışabilecektir.
  • İnsan gelişimini farklı kuramlar üzerinden açıklayabilecektir.
  • Psikopatolojinin etiyolojisini farklı kuramlar üzerinden tartışabilecektir.
Ders Tanımı Bu ders kapsamında kişilik kuramlarının tarihçesi, normal gelişime yönelik açıklamaları ve psikopatolojinin etiyolojisini ele alışları incelenir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Kişilik Kuramlarına Giriş Chapter 1. Introduction to Personality Theory
2 Psikanalitik Perspektif I, Freud: Klasik Psikanaliz Chapter 2. The Psychoanalytical Perspective I, Freud: Classical Psychoanalysis
3 Psikanalitik Perspektif II, Jung: Analitik Psikoloji Chapter 3. The Psychoanalytical Perspective II, Jung: Analytical Psychology
4 Psikanalitik –Sosyal Perspektif I, Adler: Bireysel Psikoloji Chapter 4. The PsychoanalyticSocial Perspective I, Adler: Individual Psychology
5 Arasınav I
6 Psikanalitik –Sosyal Perspektif II, Ericson: Psikososyal gelişim Chapter 5. The Psychoanalytic Social Perspective II, Erikson: Psychosocial Development
7 Ayırıcı Özellik Yaklaşımı, Allport: Kişisel Özellik Teorisi Chapter 7. The Trait Perspective, Allport
8 Cattel: 16 Faktör ve BigFive Chapter 8. Cattel: 16 Factors and the Big Five
9 Öğrenme Bakış Açısı, Skinner ve Staats; Dollar ve Miller Chapter 10. The Challenge of Behaviorism: Dollar and Miller
10 Arasınav II
11 Mischel: Bilişsel Sosyal Öğrenme Perspektifi Chapter 12. Mischel: Traits in Cognitive Social Learning Theory
12 Bandura: Bilişsel Sosyal Öğrenme Perspektifi Chapter 13. Bandura: Performance in Cognitive Social Learning Theory
13 İnsancıl Perspektif, Rogers: Birey Merkezli Teori Chapter 14. The Humanistic Perspective Rogers: Person Centered Theory
14 Maslow: İhtiyaçlar Hiyerarşisi Teorisi Chaper 15: Maslow and His legacy: Need Hierarchy Theory and Positive Psychology
15 Dönemin Gözden Geçirilmesi
16 Final sınavı

 

Ders Kitabı

Theories of Personality. Understanding Persons, Fifth Edition. Susan Cloninger. Pearson Prentice Hall Copyright: 2008

ISBN-13 978-0132434096

ISBN-10 0132434091

Önerilen Okumalar/Materyaller

Derste verilen ek materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
2
50
Final Sınavı
1
50
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
2
50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
50
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
3
42
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
2
35
70
Final Sınavı
1
50
50
    Toplam
210

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Psikoloji alanına özgü temel kavram, kuram, yaklaşımlar (davranışsal, biyolojik, bilişsel, evrimsel, sosyal, gelişimsel, istatistiksel, hümanistik, psikodinamik ve sosyokültürel) ve güncel uygulamalarla ilgili bilgiye güncel ders materyalleri ve araç-gereçleri kullanarak sahip olur.

X
2

Psikolojinin farklı alt alanlarına yönelik uygulamalar ile ilgili temel bilgi ve becerilere sahip olur.

3

Psikolojinin farklı alt alanlarında kullanılan ölçme-değerlendirme araçlarına ilişkin temel bilgiye ve psikolojinin farklı alt dallarındaki uygulamaların yürütülmesi açısından uzmanlık gerektirmeyen temel düzey beceriye sahip olur.

X
4

Psikolojiye katkıda bulunabilecek farklı disiplinlerden yararlanır ve psikolojinin bu disiplinlere olan katkısına ilişkin temel bilgilere sahip olur.

X
5

Psikolojinin, bilimsel bir disiplin olarak Türkiye’de konumlanışı, psikoloji alanında geçmişten bugüne yapılan araştırmalar, uygulamalar ve karşılaşılan sorunlar ile ilgili bilgi birikimine sahip olur.

6

Psikoloji alanında edindiği bilgiyi kullanarak bireysel ve/veya takım olarak araştırma yapma, bilimsel problem çözme ve eleştirel düşünme yaklaşımlarını kullanarak elde ettiği bulguları yorumlama yetkinliğine sahip olur.

X
7

Psikoloji alanında edindiği ölçme-değerlendirme, yöntem ve istatistik bilgilerini kullanarak araştırma hipotezi kurma, araştırma deseni tasarlama, veri toplama, veri analiz etme, bilimsel yazım formatına uygun bir biçimde rapor etme ve yorumlama becerisine sahip olur.

8

Psikoloji alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri gerekli olan bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanarak, psikoloji alanının gelişimine katkı sağlayacak bilimsel çalışmalarda ve toplum yararına olan etkinliklerde, uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme yetkinliğine sahip olur.

9

Psikolojinin etkinlik alanlarındaki ilgili mesleki ve etik değerlere ilişkin bilgiye sahiptir ve psikoloji ile ilgili araştırma ve uygulamalarda bireysel farklılıklara ve insan haklarına saygı gösterir.

10

Psikoloji alanı ile ilgili yerli ve yabancı yayınları, alanda kullanılan ölçme-değerlendirme araç-gereçleri ve yazılımlara ilişkin gelişmeleri izleyerek kendini mesleki açıdan sürekli yeniler.

11

Hem Türkçe hem de İngilizceyi kullanarak psikoloji ile ilgili konularda uzman olan ve olmayan kişilerle yazılı ve sözlü iletişim kurar.

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


Sosyal Medya

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.