Bizi takip edin
|
EN

PSY 334 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Öğrenme Psikolojisi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
PSY 334
Bahar
3
0
3
7

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Tartışma
Soru & Cevap
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu dersin ana amacı, öğrenme yaklaşımları ve kuramları ile davranışın bilimsel yasa ve kurallarına ilişkin ana konuları incelemektir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Öğrenme süreclerine ilişkin temel ilkeleri benzerlikleri ve farklılıkları ile birbirinden ayırt edebilecektir.
  • Somut öğrenme durumlarını öğrenme süreçleri ile açıklayabilecektir.
  • Alışma, duyarlılaşma, Pavlovian ve Edimsel koşullama yordamlarının altında yatan bağıntısal yapıları açıklayabilecektir.
  • Göreli olarak karmaşık öğrenme görüngülerinin (ayırdetme öğrenmesi, uyarıcı kontrolü, kavram oluşturma, problem çözme gibi) çalışılmasına ilişkin yordamları tanımlayabilecektir.
  • Biliş üzerindeki bağıntısal öğrenme ve diğer süreçlerin rolünü betimleyebilecektir.
Ders Tanımı Bu derste öğrenmenin ilkeleri incelenmektedir. Alışma, duyarlılaşma, klasik koşullanma, edimsel koşullanma ve bunların uygulamaya ilişkin aktarımları konusunda kuramsal ve pratik konular üzerinde durulmaktadır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş - Temel varsayımlar Domjan, M. (2014). Principles of Learning and Behavior”.(7th Edition).Cengage: Wadsworth. (Bölüm 1; ss. 1-27)
2 Giriş - Temel gelişmeler Domjan, M. (2014). Principles of Learning and Behavior”.(7th Edition).Cengage: Wadsworth. (Bölüm 1; ss. 1-27)
3 Öğrenmenin evrimi –Öğrenme öncesi adaptasyon Domjan, M. (2014). Principles of Learning and Behavior”.(7th Edition).Cengage: Wadsworth. (Bölüm 1; ss. 1-27)
4 Alışma ve duyarılılaşma Domjan, M. (2014). Principles of Learning and Behavior”.(7th Edition).Cengage: Wadsworth. (Bölüm 2; ss. 29-47)
5 Karşıt süreç teorisi Domjan, M. (2014). Principles of Learning and Behavior”.(7th Edition).Cengage: Wadsworth. (Bölüm 2; ss. 47-57)
6 Klasik koşullamaya giriş Domjan, M. (2014).Principles of Learning and Behavior”.(7th Edition).Cengage: Wadsworth. (Bölüm 3; ss. 59-83)
7 Günlük hayatta klasik koşullama Domjan, M. (2014).Principles of Learning and Behavior”.(7th Edition).Cengage: Wadsworth. (Bölüm 3; ss. 59-83)
8 Klasik koşullama parametre ve prosedürleri Domjan, M. (2014).Principles of Learning and Behavior”.(7th Edition).Cengage: Wadsworth. (Bölüm 3; ss. 59-83)
9 Arasınav
10 Klasik koşullama mekanizması Domjan, M. (2014).Principles of Learning and Behavior”.(7th Edition).Cengage: Wadsworth. (Bölüm 4; ss. 87-116)
11 Araçsal koşullamanın temelleri Domjan, M. (2014).Principles of Learning and Behavior”.(7th Edition).Cengage: Wadsworth. (Bölüm 5; ss. 121-152)
12 Pekiştirme tarifeleri Domjan, M. (2014).Principles of Learning and Behavior”.(7th Edition).Cengage: Wadsworth. (Bölüm 6; ss. 156-181)
13 Seçim davranışı Domjan, M. (2014).Principles of Learning and Behavior”.(7th Edition).Cengage: Wadsworth. (Bölüm 6; ss. 165-171)
14 Uyarıcı kontrolü Domjan, M. (2014).Principles of Learning and Behavior”.(7th Edition).Cengage: Wadsworth. (Bölüm 8; ss. 211-243)
15 Dersin gözden geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı

Domjan, M. (2014). Principles of Learning and Behavior”.(7th Edition).Cengage: Wadsworth

ISBN-13: 978-1285088563
ISBN-10: 1285088565
Önerilen Okumalar/Materyaller
Ders slaytları

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
40
Final Sınavı
1
60
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
60
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
3
42
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
50
50
Final Sınavı
1
70
70
    Toplam
210

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Psikoloji alanına özgü temel kavram, kuram, yaklaşımlar (davranışsal, biyolojik, bilişsel, evrimsel, sosyal, gelişimsel, istatistiksel, hümanistik, psikodinamik ve sosyokültürel) ve güncel uygulamalarla ilgili bilgiye güncel ders materyalleri ve araç-gereçleri kullanarak sahip olur.

X
2

Psikolojinin farklı alt alanlarına yönelik uygulamalar ile ilgili temel bilgi ve becerilere sahip olur.

X
3

Psikolojinin farklı alt alanlarında kullanılan ölçme-değerlendirme araçlarına ilişkin temel bilgiye ve psikolojinin farklı alt dallarındaki uygulamaların yürütülmesi açısından uzmanlık gerektirmeyen temel düzey beceriye sahip olur.

4

Psikolojiye katkıda bulunabilecek farklı disiplinlerden yararlanır ve psikolojinin bu disiplinlere olan katkısına ilişkin temel bilgilere sahip olur.

X
5

Psikolojinin, bilimsel bir disiplin olarak Türkiye’de konumlanışı, psikoloji alanında geçmişten bugüne yapılan araştırmalar, uygulamalar ve karşılaşılan sorunlar ile ilgili bilgi birikimine sahip olur.

6

Psikoloji alanında edindiği bilgiyi kullanarak bireysel ve/veya takım olarak araştırma yapma, bilimsel problem çözme ve eleştirel düşünme yaklaşımlarını kullanarak elde ettiği bulguları yorumlama yetkinliğine sahip olur.

X
7

Psikoloji alanında edindiği ölçme-değerlendirme, yöntem ve istatistik bilgilerini kullanarak araştırma hipotezi kurma, araştırma deseni tasarlama, veri toplama, veri analiz etme, bilimsel yazım formatına uygun bir biçimde rapor etme ve yorumlama becerisine sahip olur.

8

Psikoloji alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri gerekli olan bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanarak, psikoloji alanının gelişimine katkı sağlayacak bilimsel çalışmalarda ve toplum yararına olan etkinliklerde, uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme yetkinliğine sahip olur.

9

Psikolojinin etkinlik alanlarındaki ilgili mesleki ve etik değerlere ilişkin bilgiye sahiptir ve psikoloji ile ilgili araştırma ve uygulamalarda bireysel farklılıklara ve insan haklarına saygı gösterir.

10

Psikoloji alanı ile ilgili yerli ve yabancı yayınları, alanda kullanılan ölçme-değerlendirme araç-gereçleri ve yazılımlara ilişkin gelişmeleri izleyerek kendini mesleki açıdan sürekli yeniler.

11

Hem Türkçe hem de İngilizceyi kullanarak psikoloji ile ilgili konularda uzman olan ve olmayan kişilerle yazılı ve sözlü iletişim kurar.

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


Sosyal Medya

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.