Bizi takip edin
|
EN

PSY 336 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Bilişsel Psikoloji
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
PSY 336
Bahar
3
0
3
7

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Tartışma
Soru & Cevap
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu dersin amacı insanın bilişsel özellikleri olan örüntü tanıma, dikkat kapasitesi, kısa süreli bellek, uzun süreli bellek ve problem çözme konuları detaylı bir şekilde incelemektir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bilişsel psikolojinin temel kuramlarını örneğin başka insanlara ve olaylara dikkati yöneltme ve bilgi toplama, bilgiyi depolama, aktarma, geri çağırma ve problem çözmeyi açıklayabilecektir.
  • Bilişsel psikolojinin sunmuş olduğu objektif çerçevenin içinde temel psikoloji kavramlarını ve teorileri tartışabilecektir.
  • Karar verme ve problem çözmenin psikoloji konusunda farklı bilişsel yöntemlerin gerçek hayatta nasıl kullanıldığını açıklayabilecektir.
  • Farklı hafıza türlerini ve hafıza yanılsamalarını tanımlayabilecektir.
  • Bilişsel psikolojide temel olarak kullanılan farklı araştırma yöntemlerini karşılaştırabilecektir.
Ders Tanımı Dersin içeriği insanın temel bilişsel özelliklerini ve bilişsel psikolojide kullanılan temel araştırma yöntemlerini öğrencilere tanıtmayı içermektedir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse Giriş: Hafıza, Biliş ve Bilişsel Psikolojinin Tarihi Aschraft & Radvansky (2014). Cognition. Pearson New International Edition 5th Edition. (Bölüm 1: Cognitive Psychology: An Introduction. ss. 18-39)
2 Bilgi işlemleme ve Beyin Aschraft & Radvansky (2014). Cognition. Pearson New International Edition 5th Edition. (Bölüm 2: The Cognitive Science Approach. ss. 45-81)
3 Görsel İşlemleme, Nesne Tanıma ve Agnozi Aschraft & Radvansky (2014). Cognition. Pearson New International Edition 5th Edition. (Bölüm 3: Perception and Pattern Recognition. ss. 83-128)
4 Dikkat, dikkat süreçleri ve nesneyi yok sayma Aschraft & Radvansky (2014). Cognition. Pearson New International Edition 5th Edition. (Bölüm 4: Attention. ss. 131-165)
5 Ara sınav I
6 Kısa süreli hafıza Aschraft & Radvansky (2014). Cognition. Pearson New International Edition 5th Edition. (Bölüm 5: Short-Term Working Memory. ss. 168-205)
7 Episodik uzun süreli hafıza Aschraft & Radvansky (2014). Cognition. Pearson New International Edition 5th Edition. (Bölüm 6: Learning and Remembering. ss. 208-252)
8 Semantik Uzun süreli hafıza Aschraft & Radvansky (2014). Cognition. Pearson New International Edition 5th Edition. (Bölüm 7: Knowing. ss. 253-301)
9 Hafıza yanlışları, görgü tanıklığı ve flash anı Aschraft & Radvansky (2014). Cognition. Pearson New International Edition 5th Edition. (Bölüm 8: Using Knowledge in the Real World. ss. 304-345)
10 Ara sınav II
11 Dil I Aschraft & Radvansky (2014). Cognition. Pearson New International Edition 5th Edition. (Bölüm 9: Language. ss. 348-369)
12 Dil II Aschraft & Radvansky (2014). Cognition. Pearson New International Edition 5th Edition. (Bölüm 9: Language. ss. 370-397)
13 Karar verme, hüküm verme ve muhakeme Aschraft & Radvansky (2014). Cognition. Pearson New International Edition 5th Edition. (Bölüm 12: Decisions, Judgments, and Reasoning. ss. 487-538)
14 Problem çözmenin temelleri Aschraft & Radvansky (2014). Cognition. Pearson New International Edition 5th Edition. (Bölüm 11: Problem Solving. ss. 444-486)
15 Dönemin gözden geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı

Aschraft, M. H., & Radvansky, G. A. (2014). Cognition (5th ed.). Pearson.

ISBN: 1-292-02147-0

 

Önerilen Okumalar/Materyaller

 

 

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
2
50
Final Sınavı
1
50
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
2
50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
50
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
3
42
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
2
30
60
Final Sınavı
1
60
60
    Toplam
210

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Psikoloji alanına özgü temel kavram, kuram, yaklaşımlar (davranışsal, biyolojik, bilişsel, evrimsel, sosyal, gelişimsel, istatistiksel, hümanistik, psikodinamik ve sosyokültürel) ve güncel uygulamalarla ilgili bilgiye güncel ders materyalleri ve araç-gereçleri kullanarak sahip olur.

X
2

Psikolojinin farklı alt alanlarına yönelik uygulamalar ile ilgili temel bilgi ve becerilere sahip olur.

X
3

Psikolojinin farklı alt alanlarında kullanılan ölçme-değerlendirme araçlarına ilişkin temel bilgiye ve psikolojinin farklı alt dallarındaki uygulamaların yürütülmesi açısından uzmanlık gerektirmeyen temel düzey beceriye sahip olur.

X
4

Psikolojiye katkıda bulunabilecek farklı disiplinlerden yararlanır ve psikolojinin bu disiplinlere olan katkısına ilişkin temel bilgilere sahip olur.

X
5

Psikolojinin, bilimsel bir disiplin olarak Türkiye’de konumlanışı, psikoloji alanında geçmişten bugüne yapılan araştırmalar, uygulamalar ve karşılaşılan sorunlar ile ilgili bilgi birikimine sahip olur.

6

Psikoloji alanında edindiği bilgiyi kullanarak bireysel ve/veya takım olarak araştırma yapma, bilimsel problem çözme ve eleştirel düşünme yaklaşımlarını kullanarak elde ettiği bulguları yorumlama yetkinliğine sahip olur.

X
7

Psikoloji alanında edindiği ölçme-değerlendirme, yöntem ve istatistik bilgilerini kullanarak araştırma hipotezi kurma, araştırma deseni tasarlama, veri toplama, veri analiz etme, bilimsel yazım formatına uygun bir biçimde rapor etme ve yorumlama becerisine sahip olur.

8

Psikoloji alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri gerekli olan bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanarak, psikoloji alanının gelişimine katkı sağlayacak bilimsel çalışmalarda ve toplum yararına olan etkinliklerde, uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme yetkinliğine sahip olur.

9

Psikolojinin etkinlik alanlarındaki ilgili mesleki ve etik değerlere ilişkin bilgiye sahiptir ve psikoloji ile ilgili araştırma ve uygulamalarda bireysel farklılıklara ve insan haklarına saygı gösterir.

10

Psikoloji alanı ile ilgili yerli ve yabancı yayınları, alanda kullanılan ölçme-değerlendirme araç-gereçleri ve yazılımlara ilişkin gelişmeleri izleyerek kendini mesleki açıdan sürekli yeniler.

11

Hem Türkçe hem de İngilizceyi kullanarak psikoloji ile ilgili konularda uzman olan ve olmayan kişilerle yazılı ve sözlü iletişim kurar.

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


Sosyal Medya

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.