Bizi takip edin
|
EN

PSY 497 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Psikolojide Araştırma Projesi Geliştirme
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
PSY 497
Güz/Bahar
3
0
3
6

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu derste öğrencilerin araştırma proje önerisi yazabilmesi amaçlanmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Belirli bir araştırma problemine ilişkin test edilebilir hipotezler üretebilecektir.
  • Bir araştırma projesini yürütmek için gerekli araştırma düzeneklerini ve ölçme araçlarını geliştirebilecektir.
  • Uygun bir örnekleme tekniği ile örneklemini oluşturabilecektir.
  • Bir araştırma önerisinde bulunması gereken özet, giriş, yöntem ve referans bölümlerini APA stilinde yazabilecektir
  • Öneride kullanılacak olan materyalleri Ekler olarak verebilecektir.
Ders Tanımı Bu ders, özgün bir araştırma probleminin oluşturulmasını, ilgili literatürün taranmasını, hipotezlerin oluşturulmasını, veri toplama araçlarının seçilmesi ve/veya oluşturulmasını ve bunların bir araştırma önerisi formatında yazılmasını içerir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin içeriğinin tanıtılması
2 Farklı araştırma tasarımlarının tanıtılması
3 Ne tür bir araştırma beklendiğinin belirtilmesi Shaughnessy, J.J., Zechmeister, E.B., & Zechmeister, J.S. (2012) Research methods in psychology (9. Basım). New York, NY: McGrawHill (Bölüm 1 & 2, ss.91-278)
4 Projenin kısaca tanıtılması Shaughnessy, J.J., Zechmeister, E.B., & Zechmeister, J.S. (2012) Research methods in psychology (9. Basım). New York, NY: McGrawHill (Bölüm 1, ss.1-90)
5 Araştırmaların zayıf noktalarının irdelenmesi ve bunların üstesinden nasıl gelineceğinin tartışılması Shaughnessy, J.J., Zechmeister, E.B., & Zechmeister, J.S. (2012) Research methods in psychology (9. Basım). New York, NY: McGrawHill (Bölüm 1 & 2, ss.91-278)
6 Araştırma probleminin oluşturulması
7 Hipotezlerin geliştirilmesi
8 Örneklemin belirlenmesi
9 Araştırma Deseni
10 Deney Düzeneğinin hazırlanması
11 İşlem yolunun belirlenmesi
12 Araştırma Önerisinin Yazılması
13 Araştırma Önerisinin Yazılması
14 Araştırma Önerisinin Yazılması
15 Dönemin gözden geçirilmesi
16 Araştırma önerisinin Sunumu

 

Ders Kitabı

Shaughnessy, J.J., Zechmeister, E.B., & Zechmeister, J.S. (2012) Research methods in psychology (9. Basım). Boston, MA: McGrawHill Higher Education.

ISBN 978-007-108681

Önerilen Okumalar/Materyaller

American Psychological Association, (2019). Publication Manual for the American Psychological Association (7. Basım). Washington, DC: American Psychological Association.

ISBN-13: 978-1433832161

ISBN-10: 143383216X

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
4
60
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
40
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
5
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
2
30
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
4
15
60
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
1
42
42
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
0
Final Sınavı
0
    Toplam
180

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Psikoloji alanına özgü temel kavram, kuram, yaklaşımlar (davranışsal, biyolojik, bilişsel, evrimsel, sosyal, gelişimsel, istatistiksel, hümanistik, psikodinamik ve sosyokültürel) ve güncel uygulamalarla ilgili bilgiye güncel ders materyalleri ve araç-gereçleri kullanarak sahip olur.

2

Psikolojinin farklı alt alanlarına yönelik uygulamalar ile ilgili temel bilgi ve becerilere sahip olur.

3

Psikolojinin farklı alt alanlarında kullanılan ölçme-değerlendirme araçlarına ilişkin temel bilgiye ve psikolojinin farklı alt dallarındaki uygulamaların yürütülmesi açısından uzmanlık gerektirmeyen temel düzey beceriye sahip olur.

X
4

Psikolojiye katkıda bulunabilecek farklı disiplinlerden yararlanır ve psikolojinin bu disiplinlere olan katkısına ilişkin temel bilgilere sahip olur.

5

Psikolojinin, bilimsel bir disiplin olarak Türkiye’de konumlanışı, psikoloji alanında geçmişten bugüne yapılan araştırmalar, uygulamalar ve karşılaşılan sorunlar ile ilgili bilgi birikimine sahip olur.

6

Psikoloji alanında edindiği bilgiyi kullanarak bireysel ve/veya takım olarak araştırma yapma, bilimsel problem çözme ve eleştirel düşünme yaklaşımlarını kullanarak elde ettiği bulguları yorumlama yetkinliğine sahip olur.

X
7

Psikoloji alanında edindiği ölçme-değerlendirme, yöntem ve istatistik bilgilerini kullanarak araştırma hipotezi kurma, araştırma deseni tasarlama, veri toplama, veri analiz etme, bilimsel yazım formatına uygun bir biçimde rapor etme ve yorumlama becerisine sahip olur.

X
8

Psikoloji alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri gerekli olan bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanarak, psikoloji alanının gelişimine katkı sağlayacak bilimsel çalışmalarda ve toplum yararına olan etkinliklerde, uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme yetkinliğine sahip olur.

9

Psikolojinin etkinlik alanlarındaki ilgili mesleki ve etik değerlere ilişkin bilgiye sahiptir ve psikoloji ile ilgili araştırma ve uygulamalarda bireysel farklılıklara ve insan haklarına saygı gösterir.

10

Psikoloji alanı ile ilgili yerli ve yabancı yayınları, alanda kullanılan ölçme-değerlendirme araç-gereçleri ve yazılımlara ilişkin gelişmeleri izleyerek kendini mesleki açıdan sürekli yeniler.

X
11

Hem Türkçe hem de İngilizceyi kullanarak psikoloji ile ilgili konularda uzman olan ve olmayan kişilerle yazılı ve sözlü iletişim kurar.

X
12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


Sosyal Medya

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.